Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje

Huvudansvarig: Fil Dr Clara Iversen (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Medsökande: Fil Dr Michael Westerlund (Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet) och Fil Dr Sebastian Kohl (Max Planck Institute for the Study of Societies).

Finansiering: Projektet finansieras av Forte.

Period: Mars 2018 – Mars 2021.

Projekt beskrivning: Projektet syftar till att utveckla en modell för kommunikativ självmordsprevention genom att studera hur självmord ges mening i kommunikation på en självmordshjälplinje. Med kvalitativa och kvantitativa metoder undersöker vi hur självmordsnära personer, i interaktion med volontärer på en självmordshjälplinje, förhandlar om hur deras situation kan förstås.

Projektet är indelat i tre faser:

  1. Samtalsanalys av hur hjälpsökare och volontärer förhåller sig till berättigandet av självmordstankar och av kännetecknen för skyddande bemötande.
  2. Samtalsanalys samt tematisk analys och datoriserad korpusanalys av samtalskontexten gällande olika former av hjälplinjer, hög- och lågrisksamtal samt information om skyddande kommunikation.
  3. Utveckling av en modell för kommunikativ självmordsprevention gällande riskdetektion, kommunikationsträning för volontärer och skyddande informationsmaterial till självmordsnära personer.