Nordiska surrogatmödrar: Den politiska och mediala konstruktionen av surrogatmoderskap i de nordiska länderna (NORSUR)

Projektansvarig: Lise Eriksson, Docent (Uppsala universitet och Åbo Akademi)

Finansiering: Finlands Akademi (nr. 276025), Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse och Jubileumsfonden vid Åbo Akademi

Tid: 2014-2019

Projektbeskrivning: NORSUR-projektet undersöker hur surrogatmoderskap diskuteras i nordisk politik och hur nordiska medborgare har praktiserat surrogatmoderskap både i hemlandet och utomlands. Metoderna är intervjuer och retorik- och diskursanalys av policydokument, politiska debatter och medicinska tidskrifter i Norden med huvudsaklig inriktning på Finland och Norge. Den första delen av projektet ägnades åt analys av finska och norska riksdagsdebatter och policydokument om surrogatmoderskap och assisterad befruktning. I projektets andra del genomfördes intervjuer med finländska surrogatmödrar och finländska avsedda föräldrar. Projektet studerar hur surrogatmoderskap förstärker eller utmanar uppfattningar om kategorierna kvinna, moderskap och släktskap. Det analyserar hur surrogatmoderskap konstrueras i den offentliga diskursen som ett socialt problem eller som ett gångbart medel för reproduktion, och hur denna transnationella fråga kontextualiseras i de nordiska samhällena. Surrogatmoderskap har inte tidigare studerats mycket i Finland, trots att altruistiskt surrogatmoderskap utövades inom finsk hälsovård från 1991 till 2007. Genom att analysera altruistiska obetalda surrogatarrangemang i Finland bidrar NORSUR-projektet till ett nytt fokus för surrogatforskning i Norden, som tidigare primärt har fokuserat på kommersiella och transnationella surrogatarrangemang.