Ögonblick på Stadsbussen:

En mikrosociologi av icke-verbal interaction och social kodning inom urbant bussåkande

Projektansvarig: Magdalena Vieira, MA i sociologi & MA i kulturantropologi

Det pågående avhandlingsprojektet är en mikro-sociologisk etnografisk observationsstudie av icke-verbal interaktion (kroppsrörelser, huvud- hand- och fot-, benrörelser) där fokuset ligger på hur dessa kroppsrörelsers mönster relaterar till om man har till synes vit, icke-vit, äldre, yngre och manlig eller kvinnlig kropp. Tyngdpunkten i projektet ligger med andra ord på icke-verbala interaktionsmönster i relation till sociala positioner ras och ålder, men även till viss del kön.

För att undersöka detta genomförs etnografiska observationer på en begränsad offentlig plats som i denna studie utgörs av busshållplatser och av en av Uppsalas stadsbussar. Syftet med projektet är att kartlägga hur vardaglig icke-verbal interaktion ser ut i interaktion som kategoriseras som heterogen respektive homogen i termer av ras och relaterad till främst ålder. Detta sammanhang kommer att användas för att bidra till internationell sociologisk och socialpsykologisk forskning om social interaktion, ras och ålder på offentliga platser.

Det teoretiska fokuset ligger på att utarbeta ett socialinteraktionistiskt teoretiskt ramverk utifrån interaktionsritualteori kombinerad med specifika begreppsapparater kring icke-verbal interaktion och kommunikation. Med hjälp av detta teoretiska ramverk kartläggs och analyseras icke-verbala interaktionsmönster, ritualer och tekniker.

Det empiriska materialet för detta projekt utgörs av etnografiska fältanteckningar och krysstabeller från 150 timmars deltagande observationer genomförda i olika faser av bussåkandet och utifrån detaljerade observationsprotokoll. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av analysverktyg från reflexiv etnografi, samt analysverktyget Membership Categorization Analysis (MCA).

Finansiering: Doktorandtjänst finansierad av Uppsala Universitets Samhällsvetenskapliga Fakultet

Handledare: prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet) & Fil. Dr. Elin Thunman