​I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service

Primär forskare: Richard Gäddman Johansson

Finansiering: Doktorandtjänsten finansieras av Uppsala Universitets Samhällsvetenskapliga Fakultet

Projektbeskrivning: Detta avhandlingsprojekt belyser omsorgs- och servicearbete, relationer och sårbarhet i vardagliga möten bland boende och personal vid bostäder med särskild service.  Projektet bygger i huvudsak på fältarbete som genomfördes vid grupp- och serviceboenden för personer som berättigats stöd och särskild services enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387). Avhandlingen söker att vidga vår sociologiska förståelse av sårbarhet i interaktion, där utgångspunkten är att sårbarhet är något som människor kontinuerligt konfronteras med och nödvändigtvis måste hantera på olika sätt i vardagliga möten. Mer konkret söker avhandlingen att bidra med teoretisk kunskap om vilken betydelse sårbarhet i interaktion har för skapandet och underhållandet av professionella omsorgs- och service relationer. Vidare söker avhandlingen dessutom att bidra med empirisk kunskap om hur boende och personal vid bostad med särskild service konfronteras med och tillsammans hanterar sårbarhet i vardagliga möten som äger rum inom ramen för denna form av stöd och service insats. 

Handledare: Stina Bergman Blix och Ilkka Henrik Mäkinen.