Barns delaktighet i risk- och skyddsbedömningar

Delprojektansvarig: Clara Iversen, FD (Uppsala universitet). Projektet ingår i ett projekt för vilket professor Anders Broberg (Göteborgs universitet) ansvarar

Projektbeskrivning: Inom barnskyddsområdet finns det idag ingen systematisk bedömning av utsatthet hos barn vars mödrar varit utsatta för våld. Delprojektet ingår i en studie som studerar möjligheten att implementera risk- och skyddsbedömningar inom en rad verksamheter, t.ex. BUP, individ- och familjeomsorgen, skyddade boenden, öppenvård och utredningsboenden. Verksamheterna inför under en begränsad period risk- och skyddsbedömningsintervjuer med barn. Delprojektet undersöker barns delaktighet i dessa bedömningssamtal genom att analysera hur barn hanterar ledande inslag i frågor, hur intervjuare bemöter barns initierande handlingar samt hur utrymmet för intervjuare att giltiggöra barns upplevelser.

Finansiering: Socialstyrelsen.

Publikationer:

Iversen, C. (2022). Mellan kunskap och förståelse: strukturerade intervjuer med våldsutsatta barn. I Iversen, C. & Flinkfeldt, M (Eds.) Samtal i socialt arbete. Malmö: Gleerups.

Iversen, C. (2019) Beyond accessing information: Claiming to understand in social welfare interviews. British Journal of Social Psychology, 58(3): 550–568.

Broberg, A., Hultmann, O., Iversen, C., Eriksson, M. & Röbäck de Souza, K. (2016) Utvidgad utprövning av risk-/skyddsintervjuer för barn som utsatts för våld i sin familj inom ramen för iRiSK-projektet [Extended testing of risk and protection interviews for children exposed to violence within the frame of the iRiSK-project]. Report. Gothenburg: University of Gothenburg.

Broberg, A., Almqvist, K., Apell, P., Axberg, U., Cater, Å., Draxler, H., Eriksson, M., Iversen, C. & Röbäck de Souza, K. (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. [Development of assessment instruments and support interventions for abused children] Report. Gothenburg: University of Gothenburg.

Senast uppdaterad: 2021-11-18