Pågående projekt - Välfärd och livslopp

Funktionshinderforskning (projekt som drivs av senior forskare)

Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen.
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

Funktionshinderforskning (avhandlingsprojekt)

I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service
Projektansvarig: Richard Johansson, MSsc.

Socialgerontologiska studier: om äldre, åldrande och äldreomsorg (projekt som drivs av seniora forskare)

Det digitala samhället: en studie om föreställningar om digitala teknologier och åldrande bland äldre icke-, och sällananvändare                                          Projektansvarig: Magdalena Kania-Lundholm

Caring for dying patients with immigrant backgrounds and their families: do understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ play a role?
Porjektansvarig: Prof. Sandra Torres

Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen: en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Socialgerontologiska studier: om äldre, åldrande och äldreomsorg (avhandlingsprojekt)

Par som lever med demens
Projektansvarig: Anita Wejbrant, MSsc

Föreställningar om tvärkulturella möten och invandrarskap: en studie av palliativ vårdpersonals förhandlingar
Projektansvarig: Pernilla Ågård, MSSc

Välfärden och ojämlikhet inom hälsosjukvården, social omsorgsverksamheter och skolan (projekt som drivs av seniora forskare)

Women survivors of female genital mutilation/cutting as ambassadors of Change: A participatory action research for eradication of FGM/C in Somaliland
Projektansvarig: Beth Maina Ahlberg

Nordic Surrogates: The Political and Media Construction of Surrogacy in the Nordic Countries (NORSUR)
Projektansvarig: Docent Lise Eriksson

Sexual and Gender-based Violence in the Refugee Crisis: Vulnerabilities, Inequalities and Responses                                                                                              Projektansvarig: Prof. Jenny Phillimore och Prof. Hannah Bradby 

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje                          Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)                                                                                    Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering                  Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

På tal om pengar: Problemformuleringar, hjälp och bemötande när barnfamiljer ringer till Försäkringskassan (2016-2018)
Projektansvarig och kontaktperson för projektet: Fil. Dr. Marie Flinkfeldt

Mångfaldsbarometern: En panelbaserad attitydundersökning
Projektansvarig: Docent Irving Palm

Understanding the practice and developing the concept of welfare bricolage (UPWEB)
Projektansvarige: Prof. Jenny Phillimore (Birmingham University, UK) och Prof. Hannah Bradby

Barns delaktighet i risk- och skyddsbedömningar
Delprojektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

The different aspects of health:Relations between mortality, morbidity, functional status and subjective health in European populations
Projektansvarig: Professor Ilkka Henrik Mäkinen

Utlandssvenskar om religion
Projektansvarig: Erika Willander, Fil. Dr. (Svenska kyrkans analysenhet)

Religiositet inom ramen för de nordiska majoritetskyrkorna
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Erfarenhet av konfirmation i Europa
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Vad tror prästen? En enkätundersökning bland Svenska kyrkans präster
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Välfärden och ojämlikhet inom hälsosjukvården, social omsorgsverksamheter och skolan (avhandlingsprojekt)

Ögonblick på Stadsbussen: En mikrosociologi av icke-verbal interaction och social kodning inom urbant bussåkande
Projektansvarig: Magdalena Vieira, MA i sociologi & MA i kulturantropologi

Organisering av sociala tjänster och hälsovård kring människor med komplexa behov
Projektansvarig: Maricel Knechtel, MPhil.

Sociological perspectives on the management of antimicrobial resistance and antibiotic misuse                                                                                                                Projektansvarig: Hedvig Gröndal, MSsc 

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion                                                                              Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc