Samhälleliga engagemang bland den äldre befolkningen: exkluderingsaspekter, erfarenheter och policyimplikationer

Ansvarig för huvudprojektet (CIVEX): fil. dr. Rodrigo Serrat (University of Barcelona).

Projektansvarig för det svenska forskarteamet: prof. Sandra Torres (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Medarbetare (i Sverige): fil. dr. Pernilla Ågård (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Forskningsledare (i det europeiska projektet): prof. Thomas Scharf (Newcastle University); fil. dr. Fredrica Nyqvist (Åbo Akademi University) och prof. Sarah Dury (Vrije Universiteit Brussel).

Finansiering (för den svenska delen av CIVEX): Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Period: Oktober 2021 – Oktober 2024// Intervjuer genomförs fram till årsskiftet 2022/2023. Har du frågor om deltagande i studien? Kontakta Pernilla Ågård: pernilla.agard@soc.uu.se eller via telefon: 018-471 5171

Projektbeskrivning: I Europas åldrande samhällen är det fortfarande en stor utmaning att åldras hälsosamt och aktivt. Många äldre riskerar att bli socialt exkluderade från viktiga livsområden, vilket kan innebära att de går miste om såväl materiella som ekonomiska resurser samt sociala relationer. Det kan även innebära att de går miste om deltagande i det omgivande samhället, vilket kan leda till att de utestängs från medborgerligt och kulturellt deltagande. Trots detta är äldres sociala exkludering ett ämne som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet, varken från forskarsamhället eller från politiken. Det finns därför betydande kunskapsluckor vilket leder till en avsaknad av evidensbaserad policyutveckling på området. Därav att forskningsprojektet CIVEX (en förkortning av engelskans Civic Exlusion) kombinerar grundforskning med tillämpningsbar samhällelig påverkan i syfte att brygga dessa kunskapsluckor.

CIVEX-projektet fokuserar på äldre vars samhälleliga engagemang ännu inte studeras, i syfte att undersöka om och hur de utesluts från flerdimensionellt samhällsengagemang, och hur de upplever denna exkludering. Fram till årsskiftet 2022/2023 genomförs intervjuer runt om i Europa från följande grupper:

  • Personer med hemtjänstinsatser, bosatta i ordinärt boende
  • Personer bosatta på äldreboende
  • Personer födda utanför Europa, bosatta i Sverige
  • Personer bosatta i områden som kategoriseras som socialt utsatta

Om du passar in i någon av kriterierna ovan, är 60 år och äldre, och kan tänka dig bidra med dina erfarenheter, kontakta Pernilla Ågård antingen via e-post: pernilla.agard@soc.uu.se eller på telefon: 018-471 5171.  Intervjuer kan göras på antingen svenska eller engelska. De tar ca 90 minuter.

CIVEX-konsortiet omfattar fem europeiska länder vilka representerar kontrasterande välfärdsregimer: angelsaxiska (Storbritannien), kontinentala (Belgien), nordiska (Sverige och Finland) och södra (Spanien). Totalt kommer 300 personer i de ovannämnda grupperna länderna att intervjuas i de olika länderna, i syfte att synliggöra de samhälleliga bidrag –via engagemang i bl. a. politiska, fackliga organisationer eller i föreningslivet - som dessa äldre gjort under sitt liv.

För mer information om CIVEX projektet i sin helhet samt listor på publikationer och annat material se: www.civex.eu.

Senast uppdaterad: 2023-10-09