Foskargruppens historia

Välfärdsgruppen (tidigare kallad Välfärd och livslopp) grundades 2012 vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet av professor Sandra Torres (som innehar lärostolsprofessuren  i socialgerontologi) och professor Rafael Lindqvist (som innehade lärostolsprofessuren i funktionshinderforskning fram till sin pensionering). Gruppen leds fortfarande av Sandra, nu i samarbete med professor Hannah Bradby.