Pågående projekt - Vård och social omsorg

I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service
Projektansvarig: Richard Johansson, MSsc.

Caring for dying patients with immigrant backgrounds and their families: do understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ play a role?
Porjektansvarig: Prof. Sandra Torres

Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen: en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Föreställningar om tvärkulturella möten och invandrarskap: en studie av palliativ vårdpersonals förhandlingar
Projektansvarig: Pernilla Ågård, MSSc.

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje
Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

På tal om pengar: Problemformuleringar, hjälp och bemötande när barnfamiljer ringer till Försäkringskassan (2016-2018)
Projektansvarig och kontaktperson för projektet: Fil. Dr. Marie Flinkfeldt

Barns delaktighet i risk- och skyddsbedömningar
Delprojektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion 
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc