Pågående projekt - kritiska studier

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnader i vård och omsorg mellan svenskfödda och utlandsfödda döende patienter
Projektansvarig: Fil dr. Pernilla Ågård.

Sociala möten i den digitala frontlinjen: Textbaserad interaktion mellan människobehandlande organisationer och klienter
Projektansvarig: Doktorand Frida Höglund, MSsc.

”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering
Projektansvarig: Docent Ann-Sofie Bergman (Stockholms universitet). Medverkande: Docent Kristina Engwall & docent Miia Bask.

Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält
Projektansvarig: Fil dr. Elin Bommenel (Lunds universitet). Medverkande: Docent Kristina Engwall. 

En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik: Arbetsmarknad och hälsa kopplat till könsdysfori: en undersökning av svenska data
Ansvarig för projektet om könsdysfori: Fil. dr. Emma von Essen.

Hur påverkar en vuxenvän (mentor) barns välmående, benägenhet att ta risker och skolengagemang
Projektansvarig: Prof. Anna Piil Damm (Institut for Økonomi, Aarhus University). Medverkande: Fil. dr. Emma von Essen.

Erfarenheter, meningsskapande och expertis: Föräldrar, professionella och diagnostiseringsprocesser av autismspektrumtillstånd
Projektansvarig: Sivan Gal-Rosberg, Doktorand, MSsc.

Att konstruera sociala problem som värdiga interventioner i socialt arbete. Exemplet prostitution i Danmark
Projektledare: Henrik Karlsson, doktorand. 

Svensk-Muslim?  – en avhandling om svenska muslimers kollektiva identitetsanspråk och utmaningar i kölvattnet av det globala kriget mot terrorismen
Projektansvarig: Ahmad El Far, MSsc.

Epistemiska projekt som sociologisk teori
Huvudansvarig: prof. Matilda Hellman.

Samhälleliga engagemang bland den äldre befolkningen: exkluderingsaspekter, erfarenheter och policyimplikationer
Ansvarig för huvudprojektet (CIVEX): fil. dr. Rodrigo Serrat (University of Barcelona).
Projektansvarig för det svenska forskarteamet: prof. Sandra Torres (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Välfärdsstatens resiliens och ansvarsskyldighet
Huvudansvarig: prof. Matilda Hellman.

Sociala möten i den digitala frontlinjen: Textbaserad interaktion mellan professionella och klienter i människobehandlande organisationer 
Projektansvarig: Frida Höglund, MSsc.

Online marketing of gambling in Finland and Sweden (OMG)
Huvudansvarig: prof. Matilda Hellman. 

Senast uppdaterad: 2023-12-15