Avklarade projekt - Välfärdsgruppen

På denna sida presenteras forskargruppens avklarade projekt. 

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering                  
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc.

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje
Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Materiella relationer i praktiken: Sociala robotar i demensvård ur ett socialpsykologiskt perspektiv
Projektansvarig: Docent Marcus Persson (Linköpings universitet). Medverkande: Docent Clara Iversen & fil dr. Marie Flinkfeldt.

Social närhet i en tid av fysisk distans: stödjande telefonsamtal med äldre personer under Covid-19-krisen
Projektansvarig: Docent Marcus Persson (Linköpings universitet). Medverkande: Docent Clara Iversen & fil dr. Marie Flinkfeldt.

Arbetsmiljö i den robotiserade demensvården: betydelsen av sociala robotar för vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö 
Projektansvarig: Docent Marcus Persson (Linköpings universitet). Medverkande: Docent Clara Iversen

Coronaviruspandemins påverkan på personer med samlarsyndrom och socialtjänstens insatser för personer med samlarsyndrom och problematiskt samlande 
Projektansvarig: Med. dr. Volen Ivanov (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet & Region Stockholm). Medverkande: Fil. dr. Maricel Knechtel.

Utlandssvenskar om religion
Projektansvarig: Erika Willander, Fil. Dr. (Svenska kyrkans analysenhet).

Religiositet inom ramen för de nordiska majoritetskyrkorna
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet).

Erfarenhet av konfirmation i Europa
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet).

Vad tror prästen? En enkätundersökning bland Svenska kyrkans präster
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet).

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MS.

DISCIT, Making Persons with Disabilities Full Citizens
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

Rörelsekrav och myndighetsansvar: Kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet i behovstolkningens politik.
Projektansvarig: Docent Agneta Hugemark  

Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

Den sociala betydelsen av diskriminering på grund av funktionsnedsättning. En jämförande studie mellan Sverige och USA
Projektansvarig: Marie Sépulchre

Detta är inte medborgarskap. En studie om påstående från funktionshinderaktivister i Sverige                                                                                                          Projektansvarig: Fil. Dr. Marie Sépulchre

I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service
Projektansvarig: Fil. Dr. Richard Johansson

Livstilsdiskussioner i medicinsk interaktion med äldre människor
Projektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

Äldre människor, nya medier
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Att identifiera behov hos äldre klienter: har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen?
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Internationell migration och äldre migranter: perspektiv på en framtida utmaning
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

En globaliserad äldreomsorg: en studie av tvärkulturella möten inom ramen för den svenska äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Kommunikativa tillämpningar i konsultationer mellan äldre personer och vårdprofessionella – En fråga om professionell och institutionell kultur
Projektansvarig: Ulla Hellström Muhli

Hälsa och välbefinnande: effekter av interaktion med hund i äldrevården
Projektansvarig: Docent Ulla Hellström Muhli

Caring for dying patients with immigrant backgrounds and their families: do understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ play a role?
Primary Investigator: Prof. Sandra Torres

Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen: en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Det digitala samhället: en studie om föreställningar om digitala teknologier och åldrande bland äldre icke-, och sällananvändare
Projektansvarig: Magdalena Kania-Lundholm

Barn i missbruksmiljöer
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Självförverkligandets janusansikte: Förklaring och förebyggande av kvinnors arbetsrelaterade psykiska ohälsa
Projektansvarig: Fil. Dr. Elin Thunman

Lärare utan gränser. Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter
Projektansvarig: fil.dr. Elin Thunman

Superdiversity and navigating healthcare pathways                                                 
Projektansvariga: Prof. Hannah Bradby (Uppsala University), Dr Kristine Krause (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity), Prof. Gill Green and Dr Charlie Davison (Essex University)

Mångfaldsbarometern: En panelbaserad attitydundersökning
Projektansvarig: Docent Irving Palm

Föreställningar om tvärkulturella möten och invandrarskap: en studie av palliativ vårdpersonals förhandlingar
Projektansvarig: Fil. Dr. Pernilla Ågård

Ögonblick på Stadsbussen: En mikrosociologi av icke-verbal interaction och social kodning inom urbant bussåkande
Projektansvarig: Fil. Dr. Magdalena Vieira

Women survivors of female genital mutilation/cutting as ambassadors of Change: A participatory action research for eradication of FGM/C in Somaliland
Projektansvarig: Beth Maina Ahlberg

På tal om pengar: Problemformuleringar, hjälp och bemötande när barnfamiljer ringer till Försäkringskassan (2016-2018)
Projektansvarig och kontaktperson för projektet: Fil. Dr. Marie Flinkfeldt

Barns delaktighet i risk- och skyddsbedömningar
Delprojektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

Sexual and gender based violence in the refugee crisis: from displacement to arrival (SEREDA)                                                                                           
Projektansvarig: Prof. Jenny Phillimore och Prof. Hannah Bradby 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälso-ojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Senast uppdaterad: 2023-09-27