Tills behoven skiljer oss åt - Att identifiera stödjande strategier inom behovsbedömningssamtal med par med olika omsorgsbehov

Projektledare: Elin Nilsson, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Medverkande forskare: Anna Olaison, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Finansiering: Forte 2020-2021.

Projektbeskrivning: Insatser inom äldreomsorgen skall behovsprövas enligt de individuella behov som den äldre personen har, samtidigt som socialtjänstlagen anger att socialnämnden ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Äldre anhöriga partners tar ett stort omsorgsansvar för sin partner med omsorgsbehov, men trots detta saknas studier som belyser hur biståndshandläggare praktiskt går tillväga i det utredande samtalet inom socialtjänsten för att beakta ett "vi-skap" i behovsbedömningsprocessen. I föreliggande projekt utforskas hur biståndshandläggare hanterar behovsbedömningssamtal med par som ansöker om stöd och insatser från äldreomsorgen. Syftet med projektet är att identifiera mönster i interaktionen under behovsbedömningssamtal med par som lever med och utan demens. I projektet analyseras ljudinspelade behovsbedömningssamtal med hjälp av samtalsanalys. Designen möjliggör ett synliggörande av kommunikativa stödjande strategier för att genomföra uppgiften att utreda behov och erbjuda insatser för par som lever med omsorgsbehov. I ett sista steg i projektet genomförs även kommunikationsträning där de analytiska fynden presenteras och diskuteras med biståndshandläggare från de deltagande kommunerna.

Projektets specifika frågeställningar är:

  • Hur hanterar biståndshandläggare uppgiften att beakta båda makars perspektiv såväl som parets gemensamma i behovsbedömningsprocessen?
  • Hur skiljer sig interaktionen åt i behovsbedömningssamtal beroende på om personer lever med demenssjukdom jämfört med andra behov?
Senast uppdaterad: 2021-06-27