Sopors värde

soparbete i hållberhetsekonomin: värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall

Projektbeskrivning: Synen på sopor är paradoxal. Å ena sidan ses de som ett problem som måste hanteras, som symboler för en ohållbar konsumtion. Å andra sidan finns en växande marknad kring avfallet. I den så kallade cirkulära ekonomin återvinns mer och mer och det värdelösa och bortkastade kan bli värdefullt och åtråvärt. I denna ”sop-regim” växer nya aktörer fram, t.ex. i form av sopmäklare, sopimportörer och innovationsföretag. Men de infrastrukturer och anläggningar som byggs för att processa och omvandla avfallet kräver ett visst flöde för att upprätthållas. Det innebär att det kan uppstå avfallsbrist. Vi är intresserade av de värdekonflikter som uppstår då samhället blir beroende av sopor, samtidigt som det ur hållbarhetssynpunkt finns ett behov av en minskad konsumtion.

Projektet ”Soparbete i hållbarhetsekonomin: värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall” undersöker ekonomiska och miljömässiga värdeomvandlingar av biologiskt avfall. I det här specifika projektet undersöks marknaden för omvandling av spillvatten och matavfall till biogas och gödsel. Genom denna studie vill vi öka förståelsen av vilken betydelse den cirkulära ekonomin får för dels synen på hållbar konsumtion, dels de aktörer som befinner sig i denna växande verksamhet. Vi följer organiseringen av matavfalls- och spillvattenhantering och dess processer och aktörer. Hur organiseras och samordnas de olika delarna i processen, hur görs det komplexa hanterbart? Var gnisslar det, vilka förbättringsmöjligheter finns? Organiseringen omfattar såväl offentliga som privata aktörer, och samverkan däremellan är en viktig utgångspunkt. Projektet fokuserar på ett urval av svenska kommuner, där vi intervjuar personer med nyckelfunktioner för att förstå vilka spänningar och möjliga lösningar som finns när det gäller organiseringen.

Teoretiskt är projektet inspirerat av vetenskap-och teknikstudier (STS) såväl som värderingsstudier. Hur vet organisationer och enskilda medarbetare hur man ska göra i olika sammanhang? Hur vet man att något är bra och något annat är sämre?  Teorierna ger möjlighet att studera hur omvandlingar av olika typer av värden går till i praktiken, sett i ett organisations- och samhällsperspektiv.

Projektledare: Professor Tora Holmberg (Uppsala universitet)

Medverkande: Forskare Sebastian Abrahamsson (Uppsala universitet), Professor Claes-Fredrik Helgesson (Linköpings universitet), Professor Malin Ideland (Malmö universitet

Finansiering: Projektet finansierades av Vetenskapsrådet 2018-2020 (dnr. 2017-02142)

Kontakt: Tora Holmberg tora.holmberg@soc.uu.se

Nyckelord: Spillvatten, skräp, biogas, avfall, deponi, kompost, gödning.

Läs mer om projektet här.