Syllabus for Adult and Working Life Education B

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE381
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2008-10-14
 • Established by:
 • Revised: 2019-08-13
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 32, 2020
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: week 33, 2020

Some titles may be available electronically through the University library.

Competence and learning, 7,5 hp

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Illeris, Knud The fundamentals of workplace learning : understanding how people learn in working life

  1. ed.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Malloch, Margaret The SAGE handbook of workplace learning

  London: SAGE, 2011 [dvs 2010]

  Find in the library

  Mandatory

Knowledge management 7,5 hp

 • Alvesson, Mats; Sveningsson, Stefan Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Gunilla; Hallén, Nils; Smith, Patrick J. Rekrytering och urval : teori och praktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Börnfelt, Per-Ola Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Fokus på mångfald : strategisk kompetensförsörjning i staten

  Stockholm: Statskontoret, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Hansson, Jörgen Kompetens som konkurrensfördel : matcha affärsidé med kompetensidé

  5., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden : hur möter vi rekryteringsutmaningen?

  Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 2015

  Find in the library

  Mandatory

To speak and to interact: Communication and professional interaction, 7,5 hp

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal, struktur, moral och rationalitet. Några synpunkter på värdet av samtalsanalys för att studera mötet mellan experter och lekmän

  Föreningen för nordisk filologi rf, 1995

  Mandatory

 • Ekstam, Kjell Arbetsplatsens svåra samtal

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Jensen, Mikael Interpersonell kommunikation

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Llewellyn, Nick & Spence, Laura, Practice as a member’s phenomenon

  Organization Studies 30 (12), 2009

  Mandatory

 • Rautalinko, E. Samtalsfärdigheter. : Stöd, vägledning och ledarskap

  1.: Stockholm: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Sundberg, Jacob Vi hör av oss

  2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Asmuss, Birte Performance appraisal interviews. Preference organizations in assessment sequences

  Journal of Business Communication, 45 (4), 2008

 • Mäkitalo, Åsa Accounting practices as situated knowing: Dilemmas and dynamics in institutional interaction

  Discourse Studies 5 (4), 2003

 • Sandlund, Erica; Olin-Scheller, Christina; Nyroos,, The performance appraisal interview – An arena for the reinforcement of norms for employeeship

  Nordic Journal of Working Life Studies 1 (2), 2011

 • Stokoe, Elizabeth The (in)authenticity of simulated talk: Comparing role-played and actual interaction and the implications for communication training

  Research on Language and Social Interaction, 46 (2), 2013

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

Minor project, 7,5 hp

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Alvehus, Johan Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

  Upplaga 2: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions