Syllabus for Adult and Working Life Education B

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE381
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2008-10-14
 • Established by: The Board of the Department of Education
 • Revised: 2012-12-12
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 35, 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 50, 2012

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Kroksmark, Tomas Didaktiska strövtåg : didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik

  Göteborg: Daidalos, 1989

  Find in the library

  Mandatory

 • Piaget, Jean Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child

  Part of:

  New ideas in psychology : an international journal of innovative theory in psychology

  Oxford: Elsevier Science Ltd., 1983-

  vol. 18 (2000) nr. 2-3 s. 241-259

  Find in the library

  Mandatory

 • Skinner, B. F. Nessén, Barbro Undervisningsteknologi

  Stockholm.: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Vygotskij, Lev Semenovic Tänkande och språk

  Göteborg: Daidalos, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Argyris, Chris Teaching Smart People How To Learn

  Part of:

  Harvard business review : the magazine of decision makers

  vol. 69 (1991) nr. 3 s. 99-109

  Find in the library

  Mandatory

 • Bruner, Jerome; Kenney, Helen J Representation and Mathematics Learning

  Part of:

  Monographs of the Society for research in child development.

  vol. 167 (1965) nr. 3 s. 50-59

  Find in the library

  Mandatory

 • Connected education for women Belenky, Mary Field; Clinchy, Blythe McVicker; Goldberger, Nancy; Tarule, Jill Mattuck

  Part of:

  Journal of education : Boston, Mass.

  vol. 167 (1985) nr. 3 s. 28

  Find in the library

  Mandatory

 • Engeström, Yrjö Expansive learning at work : toward an activity theoretical reconceptualization

  Part of:

  Journal of education : Boston, Mass.

  vol. 14 nr. 1 s. 133-156

  Find in the library

  Mandatory

 • Rogers, Carl R. Can learning encompass both ideas and feelings?

  Part of:

  Education (Edinburgh).

  vol. 95 (1974) nr. 2 s. 103

  Find in the library

  Mandatory

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Börnfelt, Per-Ola Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Hislop, Donald. Knowledge management in organizations : a critical introduction

  2nd ed.: New York: Oxford University Press, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Örtenblad, Anders Lärande organisationer : vad och för vem? / Anders Örtenblad

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Olsson, Eric På spaning efter gruppens själ : gruppen i teori och praktik

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Persson, Anders Social kompetens : när individen, de andra och samhället möts.

  2., [uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund,

  Find in the library

  Mandatory

 • Wilhelmson, Lena Lärande dialog : samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Ehn, Billy; Klein, Barbro Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet

  Stockholm: Carlsson, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Svenska språknämnden, Svenska skrivregler

  [Ny utg.]: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

 • Backman, Jarl Rapporter och uppsatser

  2., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions