Syllabus for Adult and Working Life Education B

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE381
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2008-10-14
 • Established by: The Board of the Department of Education
 • Revised: 2009-04-22
 • Revised by: The Board of the Department of Education
 • Applies from: week 36, 2009
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 36, 2009

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Hermansen, Mads Lärandets universum

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  Find in the library

 • Piaget, Jean Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child

  Part of:

  New ideas in psychology : an international journal of innovative theory in psychology

  Oxford: Elsevier Science Ltd., 1983-

  vol. 18 (2000) nr. 2-3 s. 241-259

  Find in the library

 • Skinner, B. F. Nessén, Barbro Undervisningsteknologi

  Stockholm.: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Find in the library

 • Vygotskij, Lev Semenovic Tänkande och språk

  Göteborg: Daidalos, 2001

  Find in the library

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2000

  Find in the library

 • Edenius, Mats Att leda kunskap : hur lärande och kunskap uppstår i organisationer

  1. uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003

  Find in the library

 • Ekman, Annalill Lärande organisationer i teori och praktik : Apoteket lär

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2004

  Find in the library

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Find in the library

 • Sandkull, Bengt; Johansson, Jan Från Taylor till Toyota : betraktelser av den industriella produktionens organisation och ekonomi

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

 • Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

 • Olsson, Eric På spaning efter gruppens själ : gruppen i teori och praktik

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Find in the library

 • Persson, Anders Social kompetens : när individen, de andra och samhället möts.

  2., [uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund,

  Find in the library

 • Wilhelmson, Lena Lärande dialog : samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 1998

  Find in the library

 • Ehn, Billy; Klein, Barbro Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet

  Stockholm: Carlsson, 1994

  Find in the library

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  Find in the library

 • Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Find in the library

 • Svenska språknämnden, Svenska skrivregler

  [Ny utg.]: Stockholm: Liber, 2005

  Find in the library

Reading list revisions