Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC017
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2008-06-04
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2008
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 29, 2008

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet

  2. uppl.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1998

  Find in the library

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

 • Roman, Christine Familjen i det moderna :b sociologiska sanningar och feministisk kritik

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2004

  Find in the library

 • Trost, Jan; Levin, Irene Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.

  3., [rev. och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Find in the library

 • Ahrne, Göran Att se samhället

  Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

 • Angelöw, Bosse; Lindén, Eva Konsten att lyckas med sina studier

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2003

  Find in the library

 • Torres, Sandra; Trost, Jan Studieteknik

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

 • Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi.

  2., [rev.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Find in the library

 • Castells, Manuel Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur.

  2., rev. och utvidgade uppl.: Göteborg: Daidalos, 2001-

  Find in the library

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

 • Vahlne Westerhäll, Lotta Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Find in the library

 • Schön, Lennart En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2007

  Find in the library

 • Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige.

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Find in the library

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Find in the library

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare.

  Earbooks AB,: 2004

  Find in the library

 • Trost, Jan Enkätboken.

  3:2: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Find in the library

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Find in the library

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan; Sandin, Gunnar Hur moderna organisationer fungerar.

  2., [rev. uppl.]: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Find in the library

 • Svedberg, Lars Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap.

  3., [bearb., uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library