Syllabus for The Human Life Cycle and Social Work

Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete

Syllabus

 • 21 credits
 • Course code: 2SC186
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2021-04-20
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2022-03-16
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2023
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of social work

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Blennberger, Erik Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare

  Stockholm: Akademikerförbundet SSR, [2020?]

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Gunvor Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård-placeringshistoria och vuxenliv i 35-39-årsåldern. Socionomens forskningssupplement, 2017(6), 4-21.

  Akademikerförbundet SSR, 2017

  Mandatory

 • Från patient till person : om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd Andersson, Gunnel; Bülow, Per; Denhov, Anne; Topor, Alain

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Bergman, A-S.; Johansson, M. Hemma-hos-insats för barnfamiljer: Förekomst, variation, innebörd. Rapport, Linnaeus University. (pdf på nätet, se fulltext i Diva)

  Linnaeus University, 2015

  Mandatory

 • Björktomta, S-B.; Eriksson, L. Barn i fattiga familjer–risk-och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer. Rapport, FoU Nordväst. (pdf på nätet, se fulltext i Diva)

  FoU Nordväst, 2016

  Mandatory

 • Bolin, A.; Sorbring, E. När många vill" hjälpa till": Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården. Rapport, Högskolan Väst. (pdf på nätet, se fulltext i Diva)

  Högskolan Väst, 2014

  Mandatory

 • Cuadra, C. B.; Ouis, P. Grönt och hållbart socialt arbete: Miljörättvisa, social rättvisa och ekosociala interventioner

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 27 (2020) nr. 3-4 s. 207-226

  Find in the library

  Mandatory

 • Dominelli, L. Climate change: social workers' roles and contributions to policy debates and interventions 1

  Part of:

  International journal of social welfare

  vol. 20 (2011) nr. 4 s. 430-438

  Find in the library

  Mandatory

 • Heimer, Maria Rättighetsbärare eller problembärare? : barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser

  Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, [u.å]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hessle, Sven Att invadera med välvilja : dialog och kolonisering i socialt välfärdsarbete

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Holm Ivarsson, Barbro; Ortiz, Liria; Wirbing, Peter MI - motiverande samtal : praktisk handbok för socialt arbete

  3. uppl.: Stockholm: Gothia fortbildning, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Hultman, L.; Pergert, P. Reluctant participation–the experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance

  Part of:

  European journal of social work [Elektronisk resurs]

  Oxford: Oxford UP, 1998-

  vol. 20 (2017) nr. 4 s. 509-521

  Find in the library

  Mandatory

 • Johnson, Björn; Richert, Torkel; Svensson, Bengt Alkohol- och narkotikaproblem

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Young carers in Sweden: A pilot study of care activities, view of caring, and psychological well‐being Järkestig Berggren, U.; Bergman, A.; Eriksson, M.; Priebe, G.

  Part of:

  Child & family social work [Elektronisk resurs]

  u997-

  vol. 24 (2019) nr. 2 s. 292–300

  Find in the library

  Mandatory

 • Jönson, Håkan; Harnett, Tove Socialt arbete med äldre

  Natur & Kultur Akademisk, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindqvist, Rafael Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder : medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Näsman, E.; Alexanderson, K. Föräldrar med missbruksproblem: möten mellan barns och föräldrars perspektiv

  Part of:

  Socialmedicinsk tidskrift [Elektronisk resurs]

  Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2004-

  vol. 94 (2017) nr. 4 s. 447-456

  Find in the library

  Mandatory

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

  Socialstyrelsen, 2018

  Mandatory

 • Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende : kunskapsstöd för socialtjänsten

  [Stockholm]: Socialstyrelsen, 2020

  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2020-2-6597.pdf

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedöma barns mognad för delaktighet : kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Grundbok i BBIC : barns behov i centrum

  Andra upplagan: [Stockholm]: Socialstyrelsen, 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning : 2019

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Att arbeta evidensbaserat : ett stöd för praktiskt arbete

  [Stockholm]: Socialstyrelsen, [2020]

  Find in the library

  Mandatory