2014-11-27 Öppet seminarium: "Socialt stöd på Internet: om kollektivt självorganiserad “terapi”

2014-11-27

Cultural Matters Group - bjuder in till ett öppen seminarium med Simon Lindgren, professor i sociologi, Umeå universitet, måndag 8 december 13.15-15 i Segerstedtrummet:

Vi vänder oss allt oftare till plattformar som Twitter, Facebook, YouTube, diskussionsforum och bloggar för att hantera svårigheter. Det kan handla om allt från individuell psykisk ohälsa till kulturella och samhälleliga trauman som händelserna i Ferguson eller på Utøya. I relation till upplevd instabilitet, trauma eller offerskap har människor ett behov av att prata och tänka tillsammans för att på något sätt komma till rätta med det inträffade och att hitta strategier för att gå vidare. En väl etablerad insikt inom socialpsykologin är att rädsla och osäkerhet ökar individers motivation för att söka sig till andra för att utbyta information, kommunicera och ge varandra stöd. På senare år har forskning om professionella onlineterapier ökat kraftigt, men den typen av processer skiljer sig på avgörande sätt från hur människors självorganiserade mönster för ömsesidigt utbyte av socialt stöd ser ut.

Jag kommer att prata om sociala och individuella aspekter av kollektivt stöd genom digital interaktion. Detta med utgångspunkt i en studie av ett onlineforum för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Hur fungerar en sådan plattform? På vilka sätt kan tillit och intimitet skapas där? Vilken typ av socialt stöd utbyts? Vilka roller antas av olika deltagare? Svaren på sådana frågor bidrar med viktiga insikter som kan vara intressanta både teoretiskt och i relation till hur vi i framtiden kan utveckla plattformar som bäst tar vara på den kraft som finns i självorganiserade och digitalt nätverkade hjälpgrupper.