Utbildning

Inom CESAR - Centrum för socialt arbete ges socionomprogrammet 210 hp, fristående kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning i socialt arbete.

Grundutbildning

Socionomprogrammet  i Uppsala är en bred samhällsvetenskaplig utbildning som omfattar 3,5 års heltidsstudier. Det är en generalistutbildning som ger kunskap om vetenskaplig teori och vetenskapliga metoder samt breda kunskaper i socialt arbete både som vetenskapsämne och yrkesområde. Specialisering sker genom valbara kurser på avancerad nivå

Som socionom möter du människor i alla åldrar och som yrkesgrupp finns socionomer inom många olika verksamhetsfält; såsom den kommunala socialtjänsten, behandlingshem och HVB-hem, skola, inom hälso- och sjukvården, habilitering och omsorg eller inom kriminalvården och den slutna institutionsvården för barn och unga. Socialt arbete bedrivs även inom den ideella sektorn och av privata aktörer.

Socialt arbete som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. Genomgående teman under hela utbildningen är makt, mänskliga rättigheter, socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen på 210 hp, vilket är en yrkesexamen och avslutas med termin 7 på avancerad nivå. Det är även möjlig att ansöka om en kandidatexamen i socialt arbete på 180 hp efter termin 6 på programmet.

Avancerad nivå

På avancerad nivå erbjuder CESAR ett masterprogram samt fristående kurser i socialt arbete. 

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete och samspelet mellan individen och gruppen. Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete. Kurserna kan vara orienterade både mot konkreta insatser mot sociala problem och att förstå deras orsaker och utbredning. Detta kan till exempel röra områden som barn och unga, våld i nära relationer, missbruk, socialgerontologi och funktionsvariationer.

Programmet är både forskningsförberedande och en vidareutbildning inom området socialt arbete. Utbildningen ger dig exempelvis en förstärkning av kompetens inom avancerat utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete, vilket i dag utgör ett viktigt inslag inom privat och offentlig verksamhet. Du utökar även din förståelse för socialt arbete inom frivillig verksamhet och organisationer.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod. 

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Fristående kurser på avancerad nivå.

CESAR erbjuder även följande kurser på avancerad nivå som fristående kurser: 

Under första halvan av höstterminen ges:

Gerontologiskt socialt arbete, 7,5 hp (2sc153)

Socialt arbete - forskning och professionell praktik, 7,5 hp (2sc158)

Socialt arbete med barn, unga och familj, 7,5 hp (2sc155)

Under andra halvan av höstterminen ges:

Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp (2sc156)

Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ, 7,5 hp (2sc154)

Våld i nära relation, 7,5 hp (2sc157)

Forskarutbildning vid CESAR

Forskarutbildning i socialt arbete vid CESAR inrättades höstterminen 2018. Utbildningen består dels av kurser om totalt 75 högskolepoäng, dels av ett självständigt avhandlingsarbete motsvarande 165 högskolepoäng. Arbetet med avhandlingen utförs i den aktiva forskningsmiljö som finns på CESAR, vilken berikas ytterligare av att centret är en del av sociologiska institutionen. Utbildningen bedrivs i samarbete med forskarutbildningen i sociologi, vilket innebär att doktorander i sociologi och socialt arbete ofta går kurser tillsammans och deltar i gemensamma seminarier. Institutionen erbjuder en rik kollegial forskningsmiljö med flera specialiserade seminariegrupper och möjlighet till handledning och samarbeten med ett stort antal erfarna forskare.

Mer om forskarutbildningen

Studentorganisation vid CESAR

Socionomus är Socionomprogrammets studentförening som arbetar för gemenskap och organisation för studerande och alumner inom Socionomprogrammet och socialt arbete vid Uppsala Universitet. Dess främsta syfte är att samla studenter vid festligheter, aktiviteter och för att lyfta fram och driva gemensamma frågor. Föreningen fungerar som en länk mellan studenter och berörda institutioner på universitetet samt erbjuder kontakter med arbetslivet.

Senast uppdaterad: 2022-10-25