Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR – Centrum för socialt arbete bildades vid årsskiftet 2017/18 och är värd för socionomprogrammet. Det ansvarar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. CESAR är en självständig enhet som leds av en styrelse. Det dagliga arbetet leds av en föreståndare och organisatoriskt är det placerat under sociologiska institutionen. I samband med att CESAR inrättades rekryterades den första professorn i socialt arbete och socialt arbete blev ett eget forskningsämne vid Uppsala universitet. En forskarutbildning i socialt arbete inrättades under våren 2018 och samma höst påbörjade CESARs två första doktorander sin forskarutbildning. Därefter har ytterligare doktorander anställts. En masterutbildning i socialt arbete inom masterprogrammet i Samhällsvetenskap inrättades 2019 och hösten 2020 antogs de första masterstudenterna i socialt arbete. Detta innebär att Uppsala universitet idag kan erbjuda utbildning i socialt arbete från grundnivå med socionomexamen till studier på avancerad nivå med en master/magisterexamen och vidare till forskarutbildning och en doktorsexamen i socialt arbete.

CESAR är fortfarande i en expansiv fas då socionomprogrammet, både i Uppsala och på Campus Gotland är under utbyggnad. När det gäller undervisningen finns ett samarbete med institutionerna för sociologi, psykologi och juridik. För de mer professionsspecifika delarna av utbildningen, Personlig och professionell utveckling (PPU) och Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) har yrkesverksamma socionomer rekryterats som extra resurs. CESARs lärare är också aktiva forskare vilket borgar för en forskningsanknuten undervisning och underlättar även utvecklingen av CESARs forskningsprofiler.

Ett viktigt forum för CESARs samverkan med det omgivande samhället är Nätverket för Socionomprogrammet i Uppsala NVSU. Här samlas representanter för Uppsala kommun samt andra kommuner i länet, frivilligorganisationer och Regionen. NVSU är länken mellan utbildning och profession (fältet) i frågor om exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU), fältstudier, examensarbeten, stora förändringar av betydelse för verksamhetsområdena liksom större förändringar av utbildningsprogrammet. Nätverket träffas två gånger per termin.


De administrativa tjänsterna på CESAR delas med sociologiämnet genom att Sociologiska institutionen organiserar administrationen.

Historik

Socialt arbete som utbildning etablerades vid Sociologiska institutionen 2007 genom inrättandet av Kandidatprogrammet i socialt arbete. 2008 fick Uppsala universitet examensrätt för Socionomprogrammet och samma år antogs den första kullen av studenter som också hade möjlighet att ta socionomexamen.

En genomgående tråd när det gäller socionomprogrammet har under åren varit kopplingen mellan universitet, sociologiska institutionen, och det sociala arbetets fält, både på regional nivå men även nationellt. Redan under planeringen av socionomprogrammet deltog representanter för berörda verksamheter och brukarorganisationer inom Uppsala län i utvecklingsarbetet och blev representerade i det programråd som sedan följde arbetet med programmet. Ett nätverk av kontakter etablerades i begynnelsen och blev, under tidigare år, basen för rekrytering av gästföreläsare i utbildningen. Nätverket har även varit delaktig i utvecklingen av fältbesök och platser för kursen H-VFU, handledd verksamhetsförlagd utbildning (tidigare praktikplatser) inom såväl ideell som offentlig verksamhet. Vid bildandet av CESAR har nätverket NVSU tagit över funktionen som brygga mellan socionomprogrammet och det sociala arbetets praktik (fältet).

Under tidigare år har en rad utvecklingsprojekt och forskningsprojekt, främst när det gäller den kommunala individ- och familjeomsorgen, genomförts i samarbete mellan Sociologiska institutionens forskare, Regionförbundet Uppsala Läns FoU-enhet och professionella från socialtjänsten inom länets kommuner.

Senast uppdaterad: 2021-03-05