Samarbete som förutsättning och föräldraförmåga? Reflektioner, konsekvenser och utrymme för förändringsarbete efter lagändringen rörande underhållsstöd 1/4 2016

Projektledare: Stina Fernqvist

Finansiering: Försäkringskassan 2017-2019

Projektbeskrivning: Detta projekt är en kvalitativ intervjustudie som utforskar hur lagändringen rörande underhållsstöd, som trädde i kraft 1/4 2016, kan komma att få konsekvenser för separerade föräldrar. Lagändringen innebär bland annat att underhållsstöd i praktiken är tänkt att omvandlas till underhållsbidrag hanteringen av underhåll ska flyttas från Försäkringskassan till föräldrarna själva, och föräldrarnas ansvar att samarbeta för barnens försörjning tillmäts större betydelse genom denna ändring. Ändringen är tänkt att förbättra de ekonomiska villkoren för barnen, men vad händer i de fall där det finns svårlösta konflikter eller en bakgrund av hot och våld föräldrarna emellan? Projektet är specifikt inriktad på att synliggöra den eventuella förekomsten av ekonomiskt förtryck vilket kan definieras som att den ena partens ekonomiska handlingsutrymme på olika sätt inskränks av den andra parten – såväl under pågående relation som efter separation. Det kan handla om att förstöra eller exploatera partnerns materiella och ekonomiska tillgångar men också om att sabotera partnerns möjligheter att få ekonomiskt stöd från samhället. När en förälder utsätts för ekonomiskt förtryck från sin partner, nuvarande eller tidigare, drabbar sannolikt detta även barnen. Rädda Barnen har i sina rapporter återkommande noterat att ensamstående föräldrar är överrepresenterade bland ekonomiskt utsatta hushåll och eftersom underhållsbidrag och underhållsstöd sannolikt är en viktig del av hushållsekonomin för dessa familjer är det angeläget att se hur denna lagändring påverkar både föräldrar och barn. Genom att belysa både föräldrarnas och handläggares perspektiv syftar projektet till att anpassa och förbättra hanteringen av dessa ärenden, vilket antas ha en positiv inverkan på tillämpningen av ett barnperspektiv.