Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje

Projektledare: Clara Iversen.

Medverkande: Michael Westerlund, Stockholms universitet och Sebastian Kohl, Max Planck Institute for the Study of Societies.

Finansiering: Forte 2018-2021.

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att utveckla en modell för kommunikativ suicidprevention som svarar mot tre samhälleliga behov: information om preventiva åtgärder, datoriserad riskdetektion och skyddande bemötande av personersom kommunicerar självmordsintention. Suicidpreventiva åtgärder är under utveckling på många områden i Sverige, primärt kopplat till biologiska, miljömässiga och sociala orsaker till självmord. Men eftersom självmord är en frivillig handling och därför mycket svårare att förutsäga än till exempel sjukdom måste suicidpreventionen ta hänsyn till individers tolkningar av sådana faktorer - individers tolkningar är det som gör självmord till en meningsfull lösning på problem. Det saknas dock aktuell, empiriskt baserad kunskap om hur självmordsnära personer i samspel med andra tolkar sin situation. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att på en både detaljerad och omfattande nivå undersöka hur självmord görs meningsfullt i ett sammanhang där självmordstankar kommuniceras på en daglig basis: på en självmordshjälplinje. Liksom självmordsforskning i stort domineras forskning om självmordshjälplinjer av kvantitativa studier baserade på forskares klassificeringar av identitetskategorier och sociala handlingar som teoretiskt bedömts som betydelsefulla vid självmord. Forskarnas kategorier sammanfaller dock inte nödvändigtvis med hur

självmordsnära individer förstår sin situation och andras bemötande. Därför är det avgörande att, i den intensive utvecklingsperiod av suicidprevention som Sverige nu befinner sig, komplettera forskarnas definitioner med studier av hur hjälpsökare och volontärer själva förhandlar fram betydelsen av självmord.

Projektets design utgår från kvalitativa och kvantitativa analyser av webb- och telefonbaserade samtal till Sveriges första självmordslinje. Resultatet kommer att användas i utvecklingen av informationsmaterial, datoriserad riskdetektion och kommunikationsträning för volontärer.

Senast uppdaterad: 2021-03-03