Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten – ett longitudinellt projekt om socionomstudenters väg från utbildning till arbetsliv

Projektledare: Pia Tham, Högskolan i Gävle.

Medverkande: Siv-Britt Björktomta, Uppsala universitet.

Period: 2014 – pågående.

Nedanstående två studier ingår i ett större longitudinellt projekt där en tvärdisciplinär forskargrupp studerar två årskullar socionomstudenter från två olika lärosäten genom att följa dem genom utbildningen och ut i yrkeslivet. Det övergripande syfte med hela projektet är att öka kunskapen om hur socionomstudenter upplever och tillgodogör sig sin utbildning utifrån de förväntningar och personliga förutsättningar de har och i ett senare skede om hur övergången från studier till yrkeslivet sker samt hur väl rustade för yrkeslivets utmaningar socionomerna upplevde sig vara.

Delstudie 1: Kvantitativ studie av motiv och förväntningar för att söka socionomprogrammet

Denna delstudie består av en enkätundersökningvilken genomfördes i anslutning till terminsstart, vår och höst 2014, för de nyantagna socionomstudenterna och innehöll frågor kring bakgrundsfaktorer som ålder, kön, intressen, familjebakgrund samt motiv, förväntningar, önskemål kring utbildningen och inför den kommande yrkesrollen. Två skalor kring personlighet inkluderades liksom en enskild fråga om hur studenten skattar sin hälsa. Sammanlagt 282 studenter besvarade enkäten.

Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv, förväntningar och förhoppningar som finns hos en årskull nya socionomstudenter. Resultatet relateras till utbildningens innehåll och till det framtida yrket. Studien är även till vissa delar en uppföljning av en studie som genomfördes vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 1998.

Frågeställningar

  1. Vilka förväntningar, motiv, personliga förhållningssätt och erfarenheter fanns hos en årskull socionomstudenter då de inledde sina studier?
  2. Vilka skillnader och likheter fanns mellan hur socionomstudenterna år 2014 beskrev sina motiv till att söka utbildningen och deras bakgrund jämfört med de som var studenter 1998?

Delstudien ger information om vilka önskemål, förhoppningar, motiv och vilken bakgrund en årskull socionomstudenter har och hur detta eventuellt skiljer sig från de som gick socionomutbildningen för drygt tjugo år sedan.  Studien ger även information om i vilken mån studenters önskemål och förhoppningar stämmer överens med utbildningens mål och innehåll. 

Delstudie 2: Från nyantagen student till yrkesverksam socionom – förväntningar kontra verklighet 

Projektledare: Pia Tham, Högskolan i Gävle.

Medverkande forskare: Siv-Britt Björktomta, Uppsala universitet, Ingemar Kåreholt, Jönköpings Universitet.

Period: 2014-pågående.

Finansiering: Forte samt Cesar, Uppsala universitet.

Syftet med denna delstudie är att undersöka vilken betydelse motiv och förväntningar på yrket och hur väl förberedd man upplevde sig vara för de arbetsuppgifter man inledde sin yrkeskarriär med, kan ha för hur arbetsvillkoren upplevs och hur man idag skattar sin hälsa.

Urvalet av respondenter baseras på tidigare insamlad empiri där tidigare socionomstudenter kontaktas igen och ombeds svara på en ny enkät.

Frågeställningar:

  • Hur väl rustade för yrkeslivets utmaningar upplever sig socionomer som examinerades 2017–2018 vara och hur beskriver de övergången från utbildning till yrkesliv?
  • Hur ser sambandet ut mellan hur den första tiden i yrket upplevts och hur motiv, förväntningar och beskrevs då dessa studenter antogs respektive examinerades från socionomprogrammet?
  • Hur beskriver respondenterna sina nuvarande arbetsvillkor och de organisationer de arbetar i, arbetets innehåll, avsikt att sluta och hur skattar de sin hälsa?

Projektet förväntas ge nya infallsvinklar och kunskap om den komplexa frågan om bakgrunden till den höga personalomsättning som under decennier präglat socialsekreteraryrket, samt tydliggöra inom vilka områden ytterligare forskning behövs. Projektet ökar vår kunskap om socialsekreterares arbetsvillkor och ger samtidigt framtidsperspektiv på möjligheter att främja goda och hållbara arbetsförhållanden för denna yrkesgrupp.

Senast uppdaterad: 2021-03-03