Lärares ökade förutsättningar att underlätta för icke-talande elever att delta i helklassundervisning med stöd av en bildkarta eller en samtalsapparat med fokus på kunskapsutveckling

Projektledare: Helena Tegler.

Samarbetspartners: Helen Melander Bowden, Uppsala universitet samt Rein-Ove Sikveland och Karianne Skovholt University of South-Eastern Norway.

Finansiering: FORTE 2022-2024.

Projektbeskrivning: Lärare har ett övergripande ansvarar för inkludering, kunskapsinhämtning och kunskapsåtergivning. Detta innebär att de bär ansvar för att de ca 10 procent elever som har en tal- och språkstörning kan uttrycka sig och bli lyssnade på i klassrummet. För de elever som saknar tal kan en bildkarta eller en samtalsapparat utgöra ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, men dessa kommunikationssätt är tidskrävande. Det kan ta flera minuter för eleven att producera ett svar eller en fråga, vilket innebär en stor utmaning för eleven, läraren och klasskamraterna som måste hantera den tystnad som uppstår då meddelandet produceras. Ytterligare ett hinder är den begränsade vokabulären på samtalsapparaten eller bildkartan. För att eleven ska kunna delta måste läraren förutse, planera och säkerställa att ett ämnesrelevant ordförråd finns representerat på hjälpmedlet.

Forskning om vilka praktiker, vilken klassrumsorganisation och vilken vobaulär som gynnar kommunikation med stöd av en samtalsapparat eller en bildkarta i helklass är fortfarande relativt outforskat. Tidigare forskning visar dock att såväl lärare som elever upplever svårigheter – samtalsapparater och bildkartor används sällan i helklassundervisning. Detta innebär att elevens delaktighet kan bli starkt begränsad.

Projektet utgörs av två studie. I första studien genereras ny kunskap om vilka praktiker, vilken klassrumsorganisation och vilken vokabulär som gynnar kommunikation med stöd av en samtalsapparat eller en bildkarta i helklassundervisning. I andra studien utformas en workshop baserat på den nyvunna kunskapen från studie 1. Lärares självskattade förmåga att skapa möjligheter för icke-talande elever att delta i helklassundervisning med stöd av samtalsapparat eller bildkarta samt deras uppfattning om lärformatet i workshopen kommer utvärderas.

Senast uppdaterad: 2022-01-21