Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov? En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten

Projektledare: Anna Olaison.

Medverkande forskare: Annika Tagizadeh Larsson och Johannes H Österholm, Linköpings universitet.

Finansiering: Forte 2020-2023.

Projektbeskrivning: Projektet belyser ett angeläget välfärdsområde som står inför stora utmaningar i framtiden, närmare bestämt hur resurser fördelas och tillämpas inom den svenska äldreomsorgen. Projektet är inriktat på så kallade interna behovsbedömningskonferenser, där biståndshandläggare diskuterar kring äldres ansökningar av omsorgsinsatser i förhållande till de resurser och det utbud av insatser som finns inom äldreomsorgen. De samtal mellan kollegor som förekommer under dessa institutionella gruppsamtal utgör en central del av myndighetsutövningen i det äldreinriktade sociala arbetets praktik och kan antas ha avgörande betydelse för vilka stödinsatser som beviljas och avslås. Kunskap om hur dessa klientskapande processer går till i praktiken under behovsbedömningskonferenser saknas idag, men skulle kunna utgöra en viktig grund för mer medvetna och jämlika behovsbedömningar i den svenska äldreomsorgen.

Projektet syftar till att analysera behovsbedömningskonferenser med fokus på hur föreställningar (kopplade till kön, ålder och etnicitet) om olika grupper av äldre och deras behov av stöd konstrueras, tillämpas och utmanas i diskussioner om resurser och insatser.

Projektets specifika frågeställningar är;

1) Hur förhåller sig biståndshandläggare till de äldres ansökningar i relation till olika resurser och insatser under konferenserna?

2) Vilka föreställningar om olika grupper av äldre och deras behov konstruerar biståndshandläggarna under samtalen?

3) Hur tillämpas – och utmanas – dessa föreställningar i diskussioner om bedömningar och beslut och med vilka konsekvenser?

Målet är att synliggöra hur (o)jämlikheter avseende kön, etnicitet, ålder skapas, men också motverkas, i de samtal som äger rum under behovsbedömningskonferenser. Resultatet från projektet bidrar till att visa på hur denna process går till i praktiken. Det kan också medverka till kunskap som kan ligga till grund för att utveckla mer medvetna – och jämlika – behovsbedömningar genom vidareutbildning av biståndshandläggare som arbetar inom äldreinriktat socialt arbete.

Senast uppdaterad: 2021-03-03