Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården

Projektledare: Urban Markström, Umeå universitet

Samarbetspartners: Stefan Sjöström och Hilda Näslund, Umeå universitet.

Finansiering:Forte 2016-2018

Projektbeskrivning: Brukarrörelser på det psykiatriska området har existerat länge men över tid ändrat karaktär – från nätverk för kamratstöd, via psykiatrikritisk intressepolitik till konsensusorienterade organisationer som i hög utsträckning själva producerar service. På senare år har det vuxit fram mer informella rörelser, vilka ofta knyts ihop genom sociala medier. Samtidigt genomgår psykiatriområdet en andra våg av avinstitutionalisering som utmärks av ökat inflytande för den enskilde samt återhämtningsinriktade och evidensbaserade insatser för psykosocialt stöd. Frågan är hur brukarrörelser formeras under dessa nya villkor och hur relationen mellan traditionella organisationer och framväxande informella rörelser ser ut. Brukarna och deras organisationer har under lång tid lyfts fram som en central aktör i utvecklandet av ett mer ändamålsenligt vård- och stödsystem, men hur ser deras roller och relationer ut i praktiken?

Syftet med projektet är att utforska formella och informella brukarrörelser inom det reformerade psykiatriområdet med avseende på dess former och uttryck, förhållningssätt till den psykiatriska vården samt dynamiken rörelserna emellan.

Projektet består av tre delstudier:

  1. Kunskapsöversikt om brukarrörelser på psykiatriområdet. En traditionell översikt av aktuell litteratur kombineras med en fördjupning av mönstren i fyra olika länder med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner.
  2. Kartläggning av brukarorganisationer och informella sociala rörelser i Sverige. En totalkartläggning av brukarorganisationer görs genom analys av organisationernas egen dokumentation och hemsidor. De informella rörelserna studeras främst genom sökningar på internet och sociala medier i kombination med en snöbollsmetodik där forskarnas nätverk inom psykiatriområdet i Sverige utnyttjas.
  3. Fallstudier av tre svenska brukarorganisationer och 3-5 informella sociala rörelser baserat på urval från delstudie två. Data består främst av hemsidor, interna dokument och intervjuer.