Att bygga professionell identitet genom skrivande: Text & Intervjustudie

Projektledare: Siv-Britt Björktomta.

Medverkande forskare: Andreas Nord, Uppsala universitet.

Finansiering: Cesar – Centrum för socialt arbete, 2018-pågående.

Projektbeskrivning: I projektet undersöker vi texter skrivna inom kurserna i personlig och professionell utveckling (PPU) inom socionomprogrammet vid Uppsala universitet, där ett upplägg med loggboksskrivande och summerande kritiska reflektioner sedan några år är ett återkommande inslag. Materialet består av totalt 489 texter skrivna av tre olika studentgrupper (insamlade i början av 2018) samt ett kompletterande material i form av fokusgruppsintervjuer i slutet av 2020.

Syftet med studien är att utforska vad som utmärker dessa texter avseende bl.a. uppbyggnad och manifesterad skribentidentitet och, i andra hand, kartlägga studenternas attityd till dem, liksom att kartlägga vilken bild av det framtida yrket som framträder i texterna och intervjuerna. Studien har således två huvudspår:

  1. Vad kännetecknar de texter som skrivs inom PPU?
  2. Vilken syn på socialt arbete och den framtida professionen framträder i studenternas texter och i fokusgruppsintervjuerna?

Delprojekt 1: Texterna

Fråga 1 blir belyst genom en systematisk analys av studenttexterna. Eftersom det för vissa studenter finns upp till sex texter skrivna på olika terminer är det möjligt att spåra såväl generella mönster som eventuell individuell progression. Analysen av studenttexterna tar fasta på fyra aspekter:

  • Hur studenttexterna utgör svar på de instruktioner som getts.
  • Vilken innehållsstruktur (disposition) de har.
  • Vilken skribentidentitet (t.ex. text-jag) som framträder.
  • Vilken kunskapsintegrering görs??

Analyserna drar nytta av teorier och metoder från språkvetenskap (skrivforskning) och i viss mån utbildningssociologi.

Fokusgruppsintervjuerna bidrar i detta delprojekt med att perspektivera resultaten, genom att studenternas erfarenheter av skrivandet kan vägas in. Denna typ av tillbakablickande intervjuer har i tidigare forskning visat sig ge intressant belysning av hur nyutbildade socionomer ser på inslag av reflektionsskrivande i sin utbildning

Delprojekt 2: Socionomstudenters syn på socialt arbete – utbildning och praktik

Fråga 2 blir även den belyst genom en analys av texterna, i kombination med fokusgruppsintervjuerna. Analysen knyter an till frågor som ställdes i delprojekt 1, t.ex. frågan om bryggandet till den professionella identiteten, men större fokus ligger här på innehållet i texterna – vilka teman studenterna väljer att lyfta och hur de representerar dem. Det som undersöks är gruppen socionomstudenters lärandeerfarenheter av att utveckla sitt skrivande, hur de definierar socialt arbete samt deras upplevelser av PPU-momentet för byggandet av en professionell identitet.

Analysen av studenttexterna samt fokusgrupperna tar fasta på

  • Hur studenterna konceptualiserar socialt arbete och sin framtida roll som socionom
  • Vilka aspekter av yrkesrollen de väljer att lyfta och diskutera
  • Hur de knyter samman förhållningssätt med exempelvis frågor om makt

Analyserna drar nytta av teorier och metoder från diskursteorin samt forskning om akademiseringen av socialt arbete, om socionomers professionalisering och yrkesliv.

Projektet är avsett att resultera i en rapport användbar för att utveckla PPU-momentet men också utbildningen i stort. Ett viktigt motiv för projektet är att ge en grund för att utveckla PPU-momentet och studenternas möjligheter till att stärka sin professionsutveckling. Projektet avser också att ge kunskap som kan vara användbar för att utveckla det akademiska skrivande på socionomprogrammet. Vi räknar också med att delar av resultaten även ska kunna resultera i konferenspresentationer och vetenskapliga publikationer (nationellt eller internationellt).

Senast uppdaterad: 2021-03-03