Pågående projekt vid CESAR

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19 (Projektledare: Kristina Engwall. Forte.)

Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov?  En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten (Projektledare: Anna Olaison. Medverkande: Annika Tagizadeh Larsson och Johannes H Österholm, Linköpings universitet. Forte 2020-2023.)

När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät: underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer (Projektledare: Stina Fernqvist. Medverkande: Marie Flinkfeldt och Helena Tegler, Uppsala universitet. Försäkringskassan 2020-2021)

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje (Projektledare: Clara Iversen. Medverkande: Michael Westerlund, Stockholms universitet och Sebastian Kohl, Max Planck Institute for the Study of Societies. Forte 2018-2021)

Relationen mellan skuldupplevelse och skuldbeläggande i domstolsförhandlingar - en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och personrån (Projektledare: Maritha Jacobsson. Medverkande: Stefan Sjöström. Forte 2018-2020)

Upplevelse och beläggande av skuld i domstolsförhandlingar – en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och bedrägeri (Projektledare: Maritha Jacobsson. Forte.)

Att bygga professionell identitet genom skrivande: Text & Intervjustudie (Projektledare: Siv-Britt Björktomta. Medverkande: Andreas Nord, Uppsala universitet. CESAR 2018-pågående.)

Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering (Projektledare: Ann-Sofie Bergman. Medverkande: Kristina Engwall och Miia Bask, Uppsala universitet. Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet. Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forte 2021-2023.)

Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet (Projektledare: Marie Flinkfeldt. Medverkande: Frida Höglund. Forte 2018-2022.)

Förutsättningar för digital daglig verksamhet (Projektledare: Kristina Engwall. Verifiering för samverkan, Uppsala universitet 2021.)

Tills behoven skiljer oss åt - Att identifiera stödjande strategier inom behovsbedömningssamtal med par med olika omsorgsbehov (Projektledare: Elin Nilsson. Medverkande: Anna Olaison. Forte 2020-2021.)

”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv (Projektledare Kristina Engwall. Medverkande: Gunnel Andersson Stockholms universitet. Forte 2021-2024.)

Lärares ökade förutsättningar att underlätta för icke-talande elever att delta i helklassundervisning med stöd av en bildkarta eller en samtalsapparat med fokus på kunskapsutveckling (Projektledare: Helena Tegler.)

Avslutade projekt

Projekt vid andra enheter där CESARs forskare medverkar

Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken. Projektledare: Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet. Medverkande: Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet. Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet. Titti Mattsson, Lunds universitet. Forte 2018-2021.

Materiella relationer i praktiken: Sociala robotar i demensvård ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Projektledare: Marcus Persson, Linköpings universitet. Medverkande: Clara Iversen, CESAR, Uppsala universitet, David Redmalm, Mälardalens högskola, Vetenskapsrådet 2020-2022.

Social närhet i en tid av fysisk distans: stödsamtal med äldre personer under Covid-19-krisen. Projektledare: Marcus Persson, Linköpings universitet. Medverkande: Clara Iversen, CESAR, Uppsala universitet, David Redmalm, Mälardalens högskola, Marcus Persson, Clara Iversen, David Redmalm, Marie Flinkfeldt, CESAR, Uppsala universitet. Vetenskapsrådet 2020-2022.

Sociala robotars betydelse för personal och organisation i demensvården. Projektledare: Marcus Persson, Linköpings universitet. Medverkande: Clara Iversen, CESAR, Uppsala universitet, David Redmalm, Mälardalens högskola. AFA 2020-2022.

Specialiserade team som organisatorisk lösning i arbetet mot våld i nära relation. Projektledare: Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Medverkande: Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet. Forte 2020-2022.

Utveckla, testa och implementera en metod för bedömning av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Projektledare: Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet. Medverkande: Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet. Kerstin Arnesson, Mats Anderberg och Johanna Thulin, Linnéuniversitetet. Forte 2020-2024.

Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av "osnygga obildbara sinnesslöa" och möjlig medveten dödssvält. Projektledare: Elin Bommenel, Lunds universitet. Medverkande: Kristina Engwall, Cesar; Anna Tunlid, Lunds universitet, Malin Appelquist, Region Skåne. VR 2021-2024.

Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten – ett longitudinellt projekt om socionomstudenters väg från utbildning till arbetsliv (Projektledare: Siv-Britt Björktomta. Medverkande: Pia Tham, Högskolan i Gävle. 2014 – pågående)

Avslutade projekt

Senast uppdaterad: 2021-10-04