Forskning vid CESAR

Forskningen vid CESAR befinner sig i ett uppbyggnadsskede där ett tiotal nya medarbetare rekryterats under 2018. Ytterligare universitetslektorer, biträdande lektorer och doktorander kommer att rekryteras under 2019.  Forskarutbildning i socialt arbete startades hösten 2018. Forskningen vid CESAR bedrivs i nära samarbete med kollegor vid sociologiska institutionen. Den gemensamma forskningsmiljön har en tydligt internationell prägel och organiseras i fyra forskningsgrupper. Forskning med relevans för socialt arbete bedrivs även vid andra enheter och grupper vid Uppsala universitet, som till exempel Juridiska institutionen, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Barn- och ungdomsvetenskap och programmet Engaging vulnerability.

I flikarna på denna sida ges en översikt över CESARs forskning. Mer utförliga beskrivningar finns på medarbetarnas egna profilsidor. Forskningsintressen som utmärker de forskare som för närvarande är verksamma vid CESAR är psykisk ohälsa, tvångsvård, våld, äldres behov av omsorg, samt ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer.

För frågor om CESARs forskning, kontakta professor Stefan Sjöström.