Forskarutbildningens kurser

Den allmänna studieplanen föreskriver att doktoranden läser kurser omfattande 75 hp. För de kurser som i studieplanen omnämns som ”obligatoriska” gäller:

  • Kursen Social work as a research discipline räknas som en ”allmän kurs i socialt arbete” och erbjuds normalt jämna år.
  • Kurser i metod och vetenskapsteori: kurs i vetenskapsteori läses tillsammans med doktorander i sociologi. Detsamma gäller för en kvalitativ och en kvantitativ metodkurs. Dessa kurser ges normalt vartannat år enligt ett rullande schema, se *länk till kurser på sociologiämnets forskarutbildningssida*
  • Kursen Akademiska färdigheter: skrivande, muntlig presentation och kollegial återkoppling examineras löpande under hela doktorandtiden utifrån aktiviteter som aktualiseras under doktorandens avhandlingsprojekt.
  • Utöver dessa ska en ”allmän kurs i socialt arbete” samt ytterligare en metodkurs läsas. Dessa kan läsas inom ramen för den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW), vid andra institutioner eller lärosäten, eller som tillfälligt erbjudna kurser vid institutionen. Detsamma gäller de kurser omfattande 22,5 hp som i den allmänna studieplanen omnämns som ”Valfria”.

Våren 2022

Kvalitativa metoder (period 1 och 2)

Vetenskapsteori (period 3 och 4)

Hösten 2021

Kursplan: Socialt arbete i människobehandlande organisationer, MBO

Litteratur: Socialt arbete i människobehandlande organisationer, MBO

Schema: Socialt arbete i människobehandlande organisationer, MBO

Våren 2021

Interaktioner mellan klienter och professionella i socialt arbete och välfärdsarbete  - nya utmaningar i en föränderlig värld

Kursplan: Interaktioner mellan klienter och professionella i socialt arbete och välfärdsarbete

Schema: Interaktioner mellan klienter och professionella i socialt arbete och välfärdsarbete

Hösten 2018

Introduction to research program in sociology & social work: from research idea via the draft for the research plan to the research proposal

Basic problems of social science: Ambiguity, Uncertainty and Risk

Quantitative Methods in Sociology

Senast uppdaterad: 2022-01-24