Cesar

Centrum för socialt arbete. 

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR är ett nybildat centrum sedan årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Läs intervju om CESAR

Medarbetarpresentation

Katarina Alexius

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Katarina Alexius är jur. dr och sedan år 2004 docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala. År 2001 till våren år 2020 arbetade hon vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, med främst undervisning i utredningsmetodik samt juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Centralt i hennes forskning är att undersöka rättsligt beslutsfattande ur ett socialt och historiskt perspektiv samt rätten som katalysator för värderingar och normstrukturer. Senare års studier har handlat om bedömningar av socialt utsatta barn. Genom projektet Barns behov och föräldrars (o)förmåga, som genomfördes tillsammans med professor emerita Anna Hollander, klarlades brister i beslut om tvångsvård av barn i familjer där föräldrar beskrivits ha intellektuell funktionsnedsättning. I projektet Offer och angripare i skolkonflikter undersöktes kränkningsbegreppet och hur barns offer- och angriparpositioner kommer till uttryck i vuxnas handlingsstrategier. För närvarande arbetar hon med dels en artikel om kravet på proportionalitet i det sociala barnavårdsarbetet, dels ett projekt om synen på placerade barns bästa i kontakterna med ursprungsfamiljen. Katarina är sedan september 2020 verksam som universitetslektor vid CESAR.