Information till handledare

På den här sidan finns information för dig som handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen inom socionomprogrammet. Här finns den så kallade handledarguiden som sammanfattar handledarens roll och ansvar, mallar för handledarens bedömning (så kallade VFU-utlåtanden). Du hittar också information om kapacitetsstärkande insatser som erbjuds dig som handledare såsom handledarseminarium, seminariedagar, Nätverket för Socionomprogrammet i Uppsala och poänggivande kurser i handledningsmetodik.

Handledarguiden
En sammanfattning av din och ditt uppdrag som handledare samt annat som kan vara bra att känna till hittar du i handledarguiden.

Bok: Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning
Alla handledare erbjuds boken: ”Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning” av Lilja Cajvert, ny utgåva 2021. Boken är tänkt att fungera som ett stöd för dig i din roll som handledare. Boken skickas till den adress som du anger i beställningsformuläret.

VFU-utlåtanden
Formulär för handledarens bedömning av hur studenten uppfyller kursmålen under VFU-kursen. Klicka här för mer information om VFU-utlåtanden.

Tips på uppgifter vid hemarbete
Under pandemin tvingades många studenter utföra delar av sin VFU hemifrån, lärosäten runt om i Sverige samlade ihop en hel del tips på uppgifter vid hemarbete som åter kan bli aktuella i vissa situationer.  

Informationsträff om handledaruppdraget
I maj och augusti bjuds samtliga handledare in att delta i informationsträffar om VFU-kursens upplägg och mål, din roll och ditt ansvar som handledare. Du hittar presentationen från informationsträffen här.

Handledarseminarier
Du som handledare erbjuds att delta i seminarier med olika för handledarrollen relevanta teman, ett avslutningsseminarium ges för både studenter och handledare. Klickar här för mer information om handledarseminarier

Seminariedagar
Handledare bjuds in att delta i seminariedagar på olika relevanta teman (en gång per år), som är tänkta att ge dig som yrkesverksam socionom/inom socialt arbete professionell påfyllnad både från fältet och aktuell forskning, samt möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra. Nästa seminariedag är 10 oktober och behandlar temat sex mot ersättning. Mer information, program och anmälningslänk hittar du här

CESARs seminarium i socialt arbete
CESARs seminarium i socialt arbete är ett forskningsseminarium där forskare presenterar aktuell forskning. Seminarierna hålls i normalfallet på torsdagar kl. 13.15-14.30, med efterföljande fika för den som vill. Om du vill få information om seminarieverksamheten kan du anmäla dig till vår e-postlista genom att kontakta: marie.flinkfeldt@soc.uu.se Se även höstens program för CESARs seminarium.

Nätverket för Socionomprogrammet i Uppsala, NVSU
NVSU är ett nätverk där representanter för kommuner, regionen, ideell sektor och akademin möts. Syftet är dels att knyta socionomprogrammet till det sociala arbetets praktik, dels att stärka samverkan mellan forskning och praktik inom det sociala fältet. Ambitionen är att samarbetet ska gynna båda parter. För att anmäla dig och din organisation till nätverket kontakta Kristina Engwall som är sammankallande för nätverket. 

Poänggivande kurser för handledare
Uppsala universitet erbjuder i dagsläget två poänggivande kurser om handledningsmetodik som socionomer kan delta i: Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp och Handledningsmetodik, 7,5 hp.

Last modified: 2022-05-12