Stödet till våldsutsatta hos socialtjänst, kvinnojourer och privatägda skyddade boenden

Projektledare: Josefin Kjellberg.

Handledare: Maritha Jacobsson och Ann-Sofie Bergman.

Projektbeskrivning: I projektet studeras hur partnervåldsutsattas utsatthet, stödbehov & strategier för att hantera våldet tolkas och hanteras inom socialt arbete hos socialtjänst, kvinnojourer samt skyddade boenden drivna av privata aktörer. I avhandlingen studeras och jämförs detta också med våldsutsattas egen förståelse sin utsatthet, strategier och stödbehov samt hur man upplever det stöd man fått. I studien nyttjas olika kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer samt textanalyser.

Last modified: 2021-03-03