Stina Bergman Blix har erhållit ERC Starting Grant

2017-10-03

Stina Bergman Blix har beviljats ett anslag på 1.5 m Euro för forskningsprojektet ”Att skapa objektivitet – en internationell studie av samspelet mellan emotioner och argumentation i den juridiska beslutsprocessen”. Detta 5-åriga EU-projekt finansieras genom ERC/Horizon2020.

Detta projekt är det första i sitt slag och undersöker hur objektivitet konstrueras i det praktiska utförandet i olika juridiska system. Genom att studera emotioners roll i beslutsprocessen är det möjligt att avtäcka och analysera objektivitetsarbete, vilket kan ge oss kunskap om en rationell process som vi tidigare betraktat som enbart kognitiv. Konventionellt har objektivt beslutsfattande betraktats som en förnuftsbaserad process som kan (och bör) utföras utan att emotioner kopplas in. Senare forskning har dock visat att en sådan definition är problematisk och att rationellt beslutsfattande kräver befrämjande emotioner, t.ex. intresse och självförtroende, och motiverande emotioner, t.ex. stolthet över yrkesskicklighet och obehag inför slarv, samt att man kan ’känna’ konsekvenserna av olika handlingsalternativ. För rättens aktörer betyder detta att objektivt beslutfattande bygger på emotionell information och att känslor påverkar bedömningen av ansvar.

Genom att använda en komparativ design och flera kvalitativa metoder kommer vi att följa beslutsprocessen från åtalsbeslut, till beslut i tingsrätt och hovrätt i fyra länder, Sverige, Skottland, USA och Italien. Dessa länder representerar olika juridiska system (common respektive civil law) som varierar i emotionell expressivitet (t ex den svenska mer subtila emotionella uttrycksstilen kontra den mer expressiva italienska). Genom att jämföra beslut i tre olika måltyper (bedrägeri, fridskränkning och dödligt våld), i olika legala instanser och i olika länder, är syftet att avtäcka och beskriva en mer generell beslutsprocess som bygger på den faktiska praktiken i domstol.