2014-06-25 Angående Univeristetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av socionomprogrammet

2014-06-25

Åtgärdsplanen för Socionomprogrammet är nu accepterad av Rektor och fakultetsnämnden. Åtgärdsplanen kan sägas bestå av två delar, dels hur de av UKÄ påtalade bristerna ska avhjälpas, dels hur institutionen/fakulteten vill åtgärda de strukturella hinder som finns och menar då att det är nödvändigt, att socialt arbete inrättas som forskarutbildningsämne vid universitetet.
Höstterminen 2015 sker antagning på normalt sätt, men med restriktioner för reservantagning.