2012-11-29 Mångfaldsbarometern 2012

2012-11-29

Nu presenteras Mångfaldsbarometern 2012. De aktuella attityderna till mångfalden hos den svenska befolkningen redovisas och kommenteras. Liksom tidigare rapporter bygger denna på en undersökning av ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen (1000 personer). Med hjälp av olika index behandlas det statistiska materialet och jämförelser görs med resultaten från åren 2005-2011.

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, tog år 2005 initiativ till en mångfaldsbarometer, som årligen kartlägger attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.

Vi vill bidra till diskussionen om detta ämne genom att med hjälp av resultaten från den årliga undersökningen redovisa de åsikter som återfinns i den svenska populationen idag. En redovisning av de aktuella attityderna kan bidra till att denna problematik hanteras på ett rätt sätt, något som har stor betydelse för det framtida svenska samhället.

Den första rapporten publicerades 2005 med redovisningen av de första resultaten från ett slumpmässigt urval av den svenska populationen. I de följande Mångfaldsbarometern 2006—2011, publicerades resultaten från de nya undersökningarna och jämförelser gjordes med tidigare år.

Professor Orlando Mella och docent Irving Palm är ansvariga för Mångfaldsbarometern.