Sociologiska institutionen

Utbildningsplan för Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Master Programme in Social Analysis of Economy and Organisation

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Ekonomisk historia

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp i ekonomisk historia eller motsvarande; eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i ekonomisk-historia eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Företagsekonomi

Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Kulturgeografi

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp i kulturgeografi eller motsvarande; eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i kulturgeografi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Sociologi

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp i sociologi, socialpsykologi eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete motsvarande minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Beslut och riktlinjer

Magisterprogrammet Social analys av ekonomi och organisation (Social Analysis of Economy and Organisation) är ett ettårigt magisterprogram med tydlig forskningsinriktning. Det är ett unikt samarbete mellan Ekonomisk-historiska, Företagsekonomiska, Kulturgeografiska och Sociologiska institutionerna. Programmet ges på engelska med första start hösten 2015. Antagning till programmet sker varje hösttermin.

Syftet är att erbjuda ett forskningsorienterat program med en tydlig profil som fångar upp det stora intresset bland studenter för ekonomiska frågor. Ekonomi är alltmer viktig i samhället och den ekonomiska forskningen både i Sverige, och framförallt internationellt, är mångfacetterad och det interdisciplinära perspektivet framstår som allt viktigare. Programmet innefattar analys av ekonomi och erbjuder ett sammanhängande kurspaket som har ett parallellt spår av obligatoriska aktiviteter. Dessa syftar till att ge studenterna färdigheter och därmed skapa ett tydligt mervärde i programmet. Aktiviteterna examineras inom de i programmet ingående kursers ramar. Stor vikt läggs på färdigheter som skrivande, framställning och analys, och nås genom att studenterna får göra praktiska analyser, grupparbeten och kursöverbryggande projekt. Lärare och studenter deltar i seminarier där färdigheter övas och det ges möjligheter till nära kontakt med forskare. Programmets interdisciplinära samarbete möjliggör integration av undervisningen med den vid universitetet pågående forskningen.

Syfte

Syftet med detta forskningsförberedande program är träning mot en akademisk karriär alternativt en karriär innefattande kvalificerat analysarbete.Vid de fyra deltagande institutionerna bedrivs forskning inom för programmet relevanta områden och studenterna kommer att integreras i pågående forskningsprojekt. Programmet gerformell behörighet till forskarutbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
Studenten skall

  • visa kunskap om aktuell forskning inom området och kunna redogöra för dess huvuddrag samt känna till centrala studier
  • visa kunskap om centrala frågeställningar inom forskningsområdet

Färdighet och förmåga
Studenten skall
  • kunna genomföra komparativa litteraturanalyser av olika ämnens perspektiv på olika forskningsområden och i dessa kunna värdera och kritisera dem
  • kunna formulera problem, genomföra en undersökning och att kommunicera denna, framför allt skriftligt men också muntligt, med andra ord kunna genomföra egna projektarbeten som bygger på en gedigen analys
  • identifiera och förstå olika vetenskapers traditioner, också baserat på muntlig kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall
  • visa insikt i olika ansatsers begränsningar och möjligheter
  • visa förmåga att själv kunna ta ansvar för vidare kunskapsutveckling inom forskning som faller inom programmets inriktningar

Programmets uppläggning

Magisterprogrammet bygger på kurser om 7,5 hp. Den första terminen betonas färdighetsträning där studenterna tränas i akademiska och arbetslivsrelaterade generiska färdigheter. Fokus ligger på akademiskt skrivande, analyser, kommunikation och presentation.
Under den sista terminen övergår integrationsmomentet i tutorials i mindre grupper. Varje sådan grupp har löpande träffar under terminen. Avsikten är att skapa ett forum för tvärvetenskaplig diskussion och uppmuntra tänkande över disciplingränserna.

Kurser som ingår i programmet:
Introduction and overview 7,5 hp
Economic History 7,5 hp
Economic Sociology 7,5 hp
Reading course 7,5 hp
Organisation Theory 7,5 hp
Economic Geography 7,5 hp
Thesis 15 hp

Undervisning


Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Degree of Master in Social Science, 60 credits) inom respektive huvudområde som ingår programmet.

Utbildningsplan(er)