Sociologiska institutionen

Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master Programme in Social Sciences

Inriktning: Psykologi (Psychology)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SSV2M
  • Inriktningskod: PSYK
  • Fastställd: 2014-10-16
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1
  • Studieplanen gäller från: HT 2007
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med Psykologi som inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser två parallella kurser på halvfart. Det innebär att varje termin, utom den sista, läser studenterna fyra olika kurser.

År 1
Höstterminen
Höstterminen inleds med masterkurs 1 i Psykologi (Kognitionspsykologi) och parallellt med den, den för alla masterstudenter inom samhällsvetarmastern gemensamma kursen i vetenskapsteori. Andra halvan av terminen läses masterkurs 2 i Psykologi (Psykologiska mätmetoder och mätteori) parallellt med kvantitativa metoder.

Vårterminen
Första halvan av terminen läser studenterna en masterkurs i Utvecklingspsykologi samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen får studenterna läsa en masterkurs i Hälsopsykologi och beteendemedicin. Parallellt med den läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp.

År 2
Höstterminen
Detta är en termin för egna fria val. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5 hp vardera samt två färdighetskurser om 7,5 hp vardera. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällvetenskap. Det finns också en viss möjlighet att, efter överenskommelse, läsa kurser inom andra masterprogram. De valfria kurserna läses parallellt med färdighetskurserna.

Vårterminen
Under vårterminen år 2 skriver studenterna masteruppsatsen om 30 hp på heltid.

För en beskrivning av kurserna i psykologi, se programmets hemsida.