Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master Programme in Social Sciences

Inriktning: Kulturgeografi (Social and Economic Geography)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SSV2M
  • Inriktningskod: KULG
  • Fastställd: 2014-10-16
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1
  • Studieplanen gäller från: HT 2007
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att studenten läser fyra olika kurser varje termin, två kurser parallellt under första halvan av terminen och två kurser parallellt under andra halvan av terminen.

År 1
Höstterminen
Höstterminen inleds med kurserna Kulturgeografins idéutveckling samt Vetenskapsteori för samhällsvetare. Andra halvan av terminen läses masterkurs 2 i kulturgeografi, Globala processer och lokala världar, parallellt med Kvantitativa metoder.

Vårterminen
Första halvan av terminen läser studenterna kurs 3 i kulturgeografi, Städerna och det urbana i en globaliserad värld. Parallellt läses en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen ges Ekonomisk geografi som ämneskurs, vilken läses parallellt med ytterligare en valfri kurs. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

År 2
Höstterminen
Detta är en termin för egna fria val av kurser. Studenterna väljer fyra kurser. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Två av kurserna skall utgöras av färdighetskurser.

Vårterminen
Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

För en beskrivning av kurserna, se programmets hemsida.