Sociologiska institutionen

Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master Programme in Social Sciences

Inriktning: Ekonomisk historia (Economic History)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SSV2M
  • Inriktningskod: EKOH
  • Fastställd: 2014-10-16
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1
  • Studieplanen gäller från: HT 2007
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med ekonomisk-historisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser. Det kommer att vara möjligt för studenter, som så vill, att göra examensarbete som ett praktikarbete. Som förberedelse för denna praktik kommer en särskild praktikintroduktionskurs om 7,5 hp att ges under vårterminen år 1.

År 1

Höstterminen

Höstterminen inleds med kursen Handel, kapitalism och global utveckling: ekonomisk förändring fore det industriella genombrottet samt vetenskapsteori. Andra halvan av terminen läses kursen Industrialisering, modernisering och globalisering: ekonomisk utveckling efter 1800 parallellt med kvantitativa metoder.

Vårterminen

Studenterna läser första halvan av terminen ekonomisk doktrinhistoria samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen ges en genushistorisk kurs som ämneskurs. Parallellt läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp; denna kan vara praktikintroduktion.

År 2

Hösttermin

Detta är en termin för egna fria val. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5 hp vardera samt två färdighetskurser om 7,5 hp vardera. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. De valfria kurserna läses parallellt med färdighetskurserna.

Vårterminen
Under vårterminen år 2 skriver studenterna masteruppsatsen. Inom ekonomisk-historisk inriktning kommer det vara möjligt att skriva ett examensarbete inom ramen för praktik.

För en beskrivning av kurserna, se programmets hemsida.