Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle

Media and Communication Studies: Digital Media, Culture and Society

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV139
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-08-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 33, 2017
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

 • visa fördjupad och kritiskt reflekterande kunskap om nyckelfrågor, debatter, principer, begrepp och teorier inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse om betydelsen av digitala medier och dess användning i samtida kulturer och samhällen,
 • redogöra för den aktuella forskningen inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier, 

Färdighet och förmåga
 • kritiskt och kreativt resonera om betydelsen av digitala medier och dess användning i samtida kulturer och samhällen,
 • systematiskt reflektera över, och tillgodogöra sig kurslitteraturen, samt att självständigt söka och identifiera kompletterande litteratur som anknyter till kursens teman,
 • samla in empiriskt material och med hjälp av teorier som behandlats på kursen analysera materialet,
 • självständigt och kritiskt reflekterande presentera och analysera, muntligt och skriftligt, teoretiskt förankrade redogörelser för centrala ämnen och debatter inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området digitala medie- och kommunikationsstudier,
 • visa kritiskt reflekterande medvetenhet om etiska aspekter på användning av digitala medier och forskning inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier.

Innehåll

Kursen fokuserar på teorier och perspektiv för att analysera den roll som digitala medier spelar i samtida samhällen. Nyckelbegrepp och teoretiska skolor om det digitala samhället, identitet, sociala medier och digitala informationstekniker introduceras och fördjupas i kursen. Kursen diskuterar centrala politiska, ekonomiska, kulturella och etiska konsekvenser av det framväxande digitala medie- och kommunikationslandskapet, för samhällen. Särskild betoning läggs på digitalt medborgarskap, makt och aktivism, samt på medier och kulturers ömsesidighet. Kursen ger underlag för en kritisk förståelse för, och analys av, digitala mediers betydelse, samt utvecklar studenternas förmågor att reflektera över vår nutida värld och socio-kulturella förändringsprocesser i denna.
 

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella aktiviteter och övningar och grupparbeten.
 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska aktiviteter, i individuella uppgifter och grupparbeten, samt en (muntlig och/eller skriftlig) tentamen.
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 33, 2017

LITTERATUR

Obligatorisk litteratur

 • Lindgren, Simon. Digital media and society : theories, topics and tools

  1st edition.: Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ess, Charles Digital media ethics

  Cambridge ;a Malden: Polity, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Som tillägg till ovan kommer artiklar och bokkapitel att delas ut vid undervisningen.

Referenslitteratur

 • Dijck, José van The culture of connectivity : a critical history of social media

  New York: Oxford University Press, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fuchs, Christian Social media : a critical introduction

  London: SAGE Publications, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kozinets, Robert V. Netnography : redefined

  2nd edition.: Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • White, Andrew Digital media and society : transforming economics, politics and social practices

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014

  Se bibliotekets söktjänst