Kursplan för Sociologi B

Sociology B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-06-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2016
 • Behörighet: Sociologi och socialpsykologi A eller Sociologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i sociologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

1. Sociologisk teori II 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenterna tillägnat sig på A-nivå genom att de utvecklar sin förståelse av samt lär sig använda teorier och begrepp i syfte att analysera samhälleliga problem. Delkursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap om tre sociologiska teoridiskussioner med utgångspunkt i såväl klassisk sociologisk teori som samtida sociologisk teoribildning.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap om strukturalistiska, funktionalistiska och systemteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om handlings- och aktörsteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om konfliktteoretiska begrepp och betydelsen av makt inom den sociologiska diskussionen
 • kunna integrera, jämföra och kritiskt granska olika sociologiska teorier och begrepp
 • visa förmåga att såväl i skriftlig som muntlig form använda sig av teorier och begrepp för att analysera aktuella samhälleliga problem
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att mer utförligt tillämpa olika metodologiska perspektiv. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar, sammankoppla teori till metod och kunna kritiskt diskutera olika metodologiska perspektiv. Delkursen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material såsom observationer, intervjuer, texter samt numeriska data från register eller enkäter. Metodrelevanta frågor av tillämpningsövningarna samt resultat av analyserna diskuteras muntligt och skriftligt i form av grupparbete samt i skriftliga individuella fördjupningsarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
 • kunna välja och värdera metod och tillvägagångssätt för att besvara en egenhändigt formulerad frågeställning
 • visa förmåga att planera och genomföra olika former av datainsamling
 • kunna analysera olika former av data med hjälp av relevanta analysmetoder
 • kunna presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 75 % av de VG-grundande proven/högskolepoängen som kursen innehåller. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte utöver kursen Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

1. Sociologisk teori II 15 hp

 • Durkheim, Émile Lukes, Steven The rules of sociological method

  New York: Free press, cop. 1982

  http://varenne.tc.columbia.edu/bib/texts/durkheim_rules_chap5.html

  Enligt kurslärarens anvisning även på: http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Emile-Durkheim-Rules-of-Sociological-Method-1982.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edles, Laura Desfor.; Appelrouth, Scott Classical and contemporary sociological theory : text and readings

  2. ed.: Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich The German ideology.

  New York: International Publishers, 1963

  Finns att hämta digitalt enligt kurslärarens anvisning: Engels Friedrich & Marx Karl, The German Ideology. Progress Publishers, 1968 [Elektronisk resurs] http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving The presentation of self in everyday life

  New York: Doubleday, 1959

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel tillkommer

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta tillkommer artiklar och/eller bokkapitel valda i samråd med undervisande lärare.

Versioner av litteraturlistan