Kursplan för Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete

Conversation Methods and Communication

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-10
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-10-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2016
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande 45 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Mål

Kursens syfte är att de studerande enskilt och i grupp, ska utveckla en grundläggande kunskap om metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete. Vidare är syftet att de studerande ska utveckla en förmåga att analysera egna övningssamtal i förhållande till relevanta teoretiska perspektiv samt utveckla samtalsmetodiska färdigheter. Särskilt beaktas interpersonella processer och maktrelationer i samtal.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder och förhållningssätt samt tillämpning av dessa i socialt arbete
 • redovisa och kritiskt reflektera över olika teoretiska perspektiv på professionella samtal
 • redovisa kunskap och förståelse för viktiga etiska principer och de svårigheter det professionella samtalet kan innebära för berörda vuxna och eller barn och unga
 • visa en grundläggande förmåga att leda professionella samtal med hjälp av olika samtalsmetoder och med olika förhållningssätt
 • genomföra enklare analyser av professionella samtal
 • kritiskt reflektera över och diskutera genomförande och analys av professionella samtal med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen behandlar följande områden.

 • Professionella samtal som ett led i socialt arbete
 • Etik och bemötande vid samtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och myndighetsutövning
 • Träning i att leda professionella samtal: förhållningssätt och grundläggande färdigheter i samtalsmetodik i samtal riktade mot särskilt utsatta grupper
 • Olika samtalsmetoders teoretiska utgångspunkter
 • Analys av professionella samtal

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar och seminarier.

ExaminationExamination sker muntligt och skriftligt.


 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2017

Kurslitteratur

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal - struktur, moral och rationalitet

  Ingår i:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  (1995) s. 109-137

  (28 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cederborg, Ann-Christin Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare

  Stockholm: Allmänna barnhuset, [2005]

  Sökbar via http://www.allmannabarnhuset.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cedersund, Elisabeth; Olaison, Anna Care management in practice: : on the use of talk and text in gerontological social work

  Ingår i:

  International journal of social welfare

  vol. 19 (2010) nr. 3 s. 339-347

  Tillgänglig via e-tidskrifter, UB (8 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Kap 1, 2, 3, 7, 11. (Tillgänglig som pdf.) (48 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Christopher; Slembrouck, Stefaan; Sarangi, Srikant Language practices in social work : categorisation and accountability in child welfare

  London: Routledge, 2006

  (198 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  (254 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  (158 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Van De Mieroop, Dorien & van der Haar, Marleen, Negotiating Identities in the Context of Social Work Goals : The Case of an Intercultural Institutional Interaction

  Ingår i:

  Research on language and social interaction

  [Mahwah, NJ]: L. Erlbaum Associates, 1993-

  vol. 41 (2008) nr. 4 s. 364–386

  Tillgänglig via e-tidskrifter, UB (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, Lars-Christer, Applying for money : The encounter between social workers and clients. A question of morality

  Ingår i:

  The British journal of social work

  vol. 26 (1996) nr. 6 s. 843-860

  Tillgänglig via e-tidskrifter, UB* (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar enligt anvisning av ansvariga lärare kan tillkomma. (ca 100 s.)

*Förutsätter CAS-inloggning via UB.

Totalt antal sidor: 909.

Versioner av litteraturlistan