Kursplan för Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete

Conversation Methods and Communication

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-10
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-10-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2016
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande 45 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Mål

Kursens syfte är att de studerande enskilt och i grupp, ska utveckla en grundläggande kunskap om metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete. Vidare är syftet att de studerande ska utveckla en förmåga att analysera egna övningssamtal i förhållande till relevanta teoretiska perspektiv samt utveckla samtalsmetodiska färdigheter. Särskilt beaktas interpersonella processer och maktrelationer i samtal.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder och förhållningssätt samt tillämpning av dessa i socialt arbete
 • redovisa och kritiskt reflektera över olika teoretiska perspektiv på professionella samtal
 • redovisa kunskap och förståelse för viktiga etiska principer och de svårigheter det professionella samtalet kan innebära för berörda vuxna och eller barn och unga
 • visa en grundläggande förmåga att leda professionella samtal med hjälp av olika samtalsmetoder och med olika förhållningssätt
 • genomföra enklare analyser av professionella samtal
 • kritiskt reflektera över och diskutera genomförande och analys av professionella samtal med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen behandlar följande områden.

 • Professionella samtal som ett led i socialt arbete
 • Etik och bemötande vid samtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och myndighetsutövning
 • Träning i att leda professionella samtal: förhållningssätt och grundläggande färdigheter i samtalsmetodik i samtal riktade mot särskilt utsatta grupper
 • Olika samtalsmetoders teoretiska utgångspunkter
 • Analys av professionella samtal

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar och seminarier.

ExaminationExamination sker muntligt och skriftligt.


 

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 03, 2016

Kurslitteratur

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal - struktur, moral och rationalitet

  Ingår i:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  (1995) s. 109-137

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Antaki, Charles Interviewing persons with a learning disability: : How setting lower standards may inflate well-being scores.

  Ingår i:

  Qualitative health research : an international, interdisciplinary journal

  http://qhr.sagepub.com/content/9/4/437.abstract

  vol. 9 (1999) nr. 4 s. 437-454

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cederborg, Ann-Christin Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare

  Stockholm: Allmänna barnhuset, [2005]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cedersund, Elisabeth; Olaison, Anna Care management in practice: : on the use of talk and text in gerontological social work

  Ingår i:

  International journal of social welfare

  vol. 19 (2010) nr. 3 s. 339-347

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Christopher; Slembrouck, Stefaan; Sarangi, Srikant Language practices in social work : categorisation and accountability in child welfare

  London: Routledge, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, Lars-Christer Applying for money. The encounter between social workers and clients – A question of morality.

  Ingår i:

  The British journal of social work

  http://bjsw.oxfordjournals.org/content/26/6/843.short

  vol. 26 (1996) nr. 6 s. 843-860

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, Lars-Christer; Örulv, Linda Narrative and identity in Alzheimer's disease : a case study

  Ingår i:

  Journal of aging studies

  vol. 23 (2009) nr. 1 s. 205-214

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Offering choices to people with intellectual disabilities : an interactional study Antaki, Charles; Finlay, William; Walton, Chris; Pate, L.

  Ingår i:

  JIDR. Journal of intellectual disability research.

  vol. 52 (2008) nr. 12 s. 1165-1175

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Van De Mieroop, Dorien; van der Haar, Marleen Negotiating Identities in the Context of Social Work Goals: The Case of an Intercultural Institutional Interaction

  Ingår i:

  Research on language and social interaction

  http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a906014105~db=all~jumptype=rss

  (2008) s. 364-386

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare stenciler/artiklar på cirka 150 sidor kan tillkomma.

Versioner av litteraturlistan