Kursplan för Personlig och professionell utveckling

Personal and Professional Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens mål är

 • att den studerande förvärvar kännedom om och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • att den studerande utvecklar empatisk förmåga i möten med människor i utsatta livssituationer
 • att den studerande förvärvar kunskap och förståelse för grundläggande teorier om människors lika värde och om mänskliga rättigheter i tillämpning av socialt arbete
 • att den studerande utvecklar förmåga att självständigt leda samtalsgrupper av studenter att kritiskt reflektera teman relevanta för socialt arbete
Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse
 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • kunna visa kännedom och förståelse för grundläggande teorier om människors lika värde och om mänskliga rättigheter
 • kunna visa kännedom och förståelse för grupprocesser
Färdighet och förmåga
 • kunna visa förmåga att leda samtalsgrupper och att föra kritiskt reflekterande samtal
 • kunna visa empatisk förmåga genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till reflektion över den egna kunskapsutvecklingen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera och reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete
 • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen Personlig och professionell utveckling sker i mindre grupper av studenter. Den innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete och tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Att självständigt skapa manus med teman till seminarier ingår i kursen. Studenterna får med sina egna manus vara gruppledare för sina kurskamrater.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier i personlig och professionell utveckling varannan vecka kontinuerligt under utbildningen, terminerna 1-5. Seminarierna har en fast struktur. Studenterna är indelade i mindre grupper. Studenter från senare terminer i programmet fungerar som gruppledare. Ett självständigt projektarbete utförs under termin 3 inom en verksamhet inom det sociala fältet.

Examination

Seminarierna i personlig och professionell utveckling är obligatoriska. Vid frånvaro ges individuella kompletteringsuppgifter. Självständigt skapade gruppmanus godkänns av kursansvarig. Student som inte medverkat i att skapa gruppmanus ges individuell kompletteringsuppgift. Projektarbete på termin 3 examineras skriftligt och muntligt samt med individuell reflektionsuppgift. Terminerna 4 och 5 examineras med individuella reflektionsuppgifter och med reflektionsuppgifter om egen kunskapsutveckling.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2015

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel kan tillkomma.