Kursplan för Sociala villkor och sociala problem II

Social Conditions and Social Problems II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 13 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi G1F, Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för sociologiska perspektiv och teorier kring sociala problem och avvikelse på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna redogöra för intersektionella perspektiv på sociala problem om avvikelse
 • kunna redogöra för samt kritiskt granska vetenskapliga texter
 • kunna redogöra för och reflektera över sociologiska frågeställningar utifrån det sociala arbetets praktikområden
 • kunna redogöra för samhällsvetenskapliga forskningsmetoder samt hur dessa metoder kan omsättas i det praktiska sociala arbetet
 • visa förmåga att tolka och dra slutsatser om empiriska data utifrån sociologiska teorier
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa sociologiska teorier på sociala problem och avvikelse i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna tillämpa intersektionellla perspektiv på sociala problem och avvikelse i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna jämföra och kritiskt granska sociologiska perspektiv samt tillämpa dessa kunskaper för förståelse av förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna kommunicera och diskutera dessa sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt
 • kunna självständigt söka och granska sociologiska texter
 • kunna visa förmåga att förstå enklare kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera behovet av etiska överväganden i forskningsprocessen samt värdera forskarens roll i forskningsprocessen
 • kritiskt reflektera över samhällsvetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet
 • reflektera över hur sociala kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet påverkar det sociala arbetets problemformuleringar
 • kritiskt reflektera kring forskning om sociala problem och avvikelse

Innehåll

Kursen behandlar sociologiska perspektiv på det nutida samhällets strukturer, processer och problem. Speciellt fokus läggs på avvikelse samt på hur konsekvenserna av sociala förändringar skiljer sig efter klass, kön och etnisk tillhörighet på individ-, grupp- och samhällsnivå samt deras betydelse för socialt arbete. Inom ramen för kursen studeras vetenskapsteoretiska ansatser, metoder och forskningsetiska aspekter som lägger grund till uppsatsarbete.

Kursen innehåller:

 • introduktion till sociologin, sociologins problem och att tänka sociologiskt
 • kön, klass, ålder och etnicitet
 • familj och barn, mellanmänskliga relationer
 • globalisering, organisationer
 • avvikande beteende
 • vetenskaplig metodik och etiska aspekter

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar på seminarier samt individuell sals- och hemskrivning. Hemskrivning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG (väl godkänd) om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning (uppsats) kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 27, 2015

 • Hilte, Mats Avvikande beteende : en sociologisk introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Loseke, Donileen R. Thinking about social problems : an introduction to constructionist perspectives.

  2. ed.: New York: Aldine de Gruyter, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune; Swärd, Hans Socialt arbete : en grundbok

  2., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillkommer.

Rekommenderad litteratur

 • Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  Författare: Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eliasson, Mona; Ellgrim, Barbro Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : en kunskapsöversikt

  Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, cop. 2006

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foucault, Michel Bjurström, C. G. Övervakning och straff : fängelsets födelse

  4., översedda uppl.: Lund: Arkiv, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan