Kursplan för Organisationsteori

Organisation Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE898
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-01-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: Antagen till studier på Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation.

Mål

Kursen skall ge studenterna en översikt över modern organisationsteori.

Efter fullföljd kurs förväntas studenterna kunna:
- beskriva och förstå centrala teman, koncept och diskussioner inom organisationsteori
- förstå, förklara och på ett kritiskt sätt använda centrala koncept och teorier inom organisationsteori
- föra kritiska resonemang och utföra empiriska analyser med hjälp av centrala organisationsteoretiska koncept
- känna till de viktigaste empiriska underökningsmetoderna inom organisationsteori

Innehåll

Vårt moderna samhälle genomsyras av organisationer och organisation. Grunderna till organisationsteori återfinns till stor del inom ekonomisk sociologi, men insikter från besluts-, nätverks- såväl som statsvetenskapliga teorier har sedermera vävts in i modern organisationsteori. Kursen ger en översikt över olika strömmingar inom organisationsteori, insikter i aktuella debatter och tillhandahåller ett organisationsteoretiskt språk som låter studenten diskutera frågor av typ, vad som skiljer organisering och organisation, extern och intern inverkan på organisationer. Dessutom behandlas konkurrens som en relation mellan organisationer och som en styrform för organisationer.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studenterna deltar genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och genom gruppdiskussioner.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift som försvaras i gruppdiskussion. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålles vid kursstart.

De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Arbeten som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl föreligger. Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 34, 2015

 • Research articles specified in the study guide

  Department of Business Studies,

  Obligatorisk

 • Pugh, Derek S. Organization theory : selected classic readings

  5. ed.: London: Penguin, 2007

  Available as E-book

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan