Kursplan för Kvantitativa metoder

Quantitative Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST106
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-12-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall:
• ha fått övning i att tillämpa grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare
• kunna använda statistiska programpaket för analys av statistiska data
• kunna tolka resultaten av en statistisk analys
• vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen
• ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Praktisk tillämpning av statistiska metoder inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga området. Datainsamling och urvalsmetoder. Inferens, samband mellan variabler, korrelation, regressionsanalys, modeller för dikotoma/polytoma beroende variabler samt analys av enkätdata, är exempel på områden som behandlas under kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 44, 2017

 • Imai, Kosuke. Quantitative social science : an introduction

  Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk