Kursplan för Personlig och professionell utveckling

Personal and Professional Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • på ett fördjupat sätt visa kunskaper och förståelse för grundläggande teorier om människors lika värde och om mänskliga rättigheter i socialt arbete
 • på ett fördjupat sätt visa kunskaper och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • kunna visa kännedom och förståelse för grupprocesser
Färdighet och förmåga
 • kunna visa förmåga att leda grupper och att föra kritiskt reflekterande samtal
 • kunna visa empatisk förmåga genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till ett professionellt föhållningssätt genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till reflektion över den egna kunskapsutvecklingen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera och reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete
 • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen behandlar personlig och professionell utveckling i socialt arbete och sker i form av övningar i mindre grupper med värderingsövningar, rollspel, reflekterande utifrån filmer och texter samt kritiskt refekterande samtal utifrån teman och ämnen som är relevanta i socialt arbete. Övningar i att självständigt skapa manus till seminarier i personlig och professionell utveckling med teman och ämnen relevanta i socialt arbete. I kursen ingår praktiska tillämpningsövningar i att leda grupper och ett projektarbete.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och projektarbete.

Termin 1. Studenterna deltar i åtta seminarier som leds av studenter på termin 4 utifrån ett kursmaterial med ett tema eller ett ämne i socialt arbete.

Termin 2. Studenterna är indelade i en A- och en B-grupp som formulerar egna teman eller ämnen i socialt arbete och skriver detaljerade manus inför varje seminarium. Manus och ämnen bedöms och godkänns av kursansvarig lärare. Studenterna är gruppledare för sina kurskamrater. Studenterna leder fyra seminarier och är deltagare i fyra seminarier.

Termin 3. Studenterna genomför ett större projektarbete genom att djupstudera en verksamhet inom socialt arbete som ska innehålla beskrivning av verksamheten utifrån mål, riktlinjer och innehåll och ska belysa verksamhetens budget, personalomsättning och budget för handledning samt bedömning av samhällsnytta. Studenterna färdigställer en presentation som redovisas vid kursavslutningen och ett skriftligt PM som utgör examinationen och bedöms av kursansvarig lärare.

Termin 4. Studenterna är uppdelade i A- och B-grupper och är gruppledare för fyra seminarier/grupp för studenter på termin 1 utifrån ett kursmaterial med ett tema eller ämne i socialt arbete.

Termin 5. Studenterna har seminarier med autentiska fallbeskrivningar relaterade till den handledda verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Seminarierna i personlig och professionell utveckling är obligatoriska. Vid frånvaro termin 1 och 2 ges en individuell kompletteringsuppgift för varje seminarium. Endast frånvaro från ett fåtal obligatoriska seminarier accepteras. Termin 3 examineras med ett skriftlig PM och en muntlig presentation i grupp samt en individuell reflektionsuppgift. Termin 4 examineras genom individuuella reflektionsuppgifter utifrån gruppledarrollen och reflektionsuppgifter om egen kunskapsutveckling. Termin 5 examineras genom individuella reflektionsuppgifter utifrån erfarenheter från den handledda verksamhetsförlagda utbildningen och reflektionsuppgifter egen kunskapsutveckling. Kursen betygssätts med något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2015

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mathews, Ian; Simpson, Diane; Crawford, Karin Your social work practice placement : from start to finish

  1. ed.:

  Finns även häftad.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk